7. jul 2015 Hjelpetelefonen

Offentlige publikasjoner om psykisk helse

Her er en liste over nettsider, publikasjoner og regjeringsdokumenter der du kan finne informasjon om psykisk helse.

Roesslyng 16 9 size large

Denne listen er utarbeidet av Leif Tore Teigen, veileder ved Hjelpetelefonen. 

Helsedirektoratet – Nettsteder 

Helsedirektoratet – Forside  
Publikasjoner – Søk diverse
Psykisk helsevern – Oversikt
Psykisk helse og rus – Mye informasjon
Psykisk helsevern – Barn og unge
Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid
Lover og regler – Helse
Psykisk helsevernloven – med forskrifter og annet
Psykisk helse og rus – Oversikt
Nasjonale faglige retningslinjer – alfabetisk
Individuell plan – Også om Koordinator m.m.

(Ny IP i løpet av høsten 2015)
1916 – Ny pårørendeveileder – Veileder for ”alle”
Legevakthåndboken  –  for leger på vakt

 

Helsedirektoratet  –  Publikasjoner  –  Pdf-format

IS-1405 – Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene – Veileder
IS-1512 – Pårørende – En ressurs – Veileder om samarbeid med pårørende  – Trolig ny versjon i 2016. 
IS-1561 – Depresjon – Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling
IS-1570 – Psykisk helsevern for barn og unge – Veileder for poliklinikker
IS-1832 – Informasjon_Behandling-av-depresjon
IS-1925 – Bipolare lidelser – Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling
IS-1957 – Psykoselidelser – Utredning, behandling, oppfølging. Retningslinjer      (Ikke organiske og affektive)
IS-2043 – Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – TSB – Prioriteringsveileder
IS-2076 – Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Voksne – Veileder
IS-2145 – Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende. Psykisk og rus  
IS-2146 – Pårørendes rettigheter – Oversikt for helsepersonell. Psykisk helse og rus
IS-2156 – Ambulante akutteam ved DPS – Organisering og praksis
IS-17/2004 – Utskrivning fra døgnopphold i psykisk helsevern – Rundskriv
IS-5/2010 – Barn som pårørende
IS-5/2012 – Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke         
IS-9/2012 – Psykisk helsevernloven og forskriften. Med kommentarer
IS-1948 – Rus- og psykiske lidelser – ROP – Retningslinje
IS-1349 – Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser    (Via psykologforeningen)

Regjeringen  –  Sentrale dokumenter

St-prp.63 (1997-98) – Opptrappingsplan for psykisk helse
St.meld.nr.25_1996-97_Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene   (Nasjonalbiblioteket)
Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten – Også div. lover samt pasientrettigheter
Rusmidler og psykisk helse  – Mye informasjon
NOU 2011-17 – Når sant skal sies om pårørendeomsorg
Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt  I-3/2013

Helsetilsynet

Helsetilsynet – Forside
Klageordninger og pasientrettigheter
Regelverk
Tilsyn
Psykisk helse – søkeresultat
Rundskriv fra Helse- og omsorgsdep. Oversikt

Flere saker fra Hjelpetelefonen