19. okt 2017 Mental Helse

Brukere veileder studenter

Ved Universitetet i Agder (UiA) får sosionomstudentene veiledere med brukerkompetanse.

Brukere som veileder size large
Terje Fagersand, Mette Fløystad Kvammen og Bente Storkaas Larsen ved UiA har stor tro på prosjektet.

TEKST OG FOTO: Guro Waksvik

-  Det gir studentene et nyttig perspektiv, og setter i gang gode prosesser, sier universitetslektor Mette Fløystad Kvammen.

- Alle har sin vei til mestring. Det betyr ikke at akkurat min vei passer for deg. Men å bruke veiledere med egne erfaringer gir likevel en unik mulighet til å åpne opp for en større forståelse, sier Terje Fagersand i ROM-Agder.

En viktig del av sosionomutdanningen er å forstå og reflektere over andre menneskers erfaringer, og studentene lærer om brukermedvirkning, empati, forståelse, kommunikasjon og samhandling.

- Vår modell tar brukerperspektivet på alvor. Studentene og brukerne får nye roller, og vi bringer et nytt perspektiv inn i utdanningen. Innsikt i andres historier kan være nyttig for å utvikle egne verdier og holdninger, sier Kvammen.

Bredt spekter

- Vi ønsket å få brukerperspektivet inn i utdanningen, og inviterte ROM-Agder, A-larm Vest-Agder og studentrepresentanter til brainstorming. Sammen fikk vi idéen om et opplegg der mennesker med egenerfaring skulle veilede studentene i grupper i forbindelse med praksisperioden, forteller Kvammen.

Allerede høsten 2011 ble de første veiledningssamlingene gjennomført, og de har siden fulgt samme mal. Fagersand er koordinator og veileder for de fire veilederne som er tilknyttet ROM-Agder. A-larm har ansvar for de resterende fire.

- Det er et bredt spekter av veiledere, både når det gjelder alder, kjønn og type erfaring. Veilederne har erfaring med rus, psykiatri, begge deler, eller som pårørende. Det er en forutsetning at de har erfaringer med prosesser som har fungert i egen tilfriskning, sier Fagersand.

Veiledningen foregår tre ganger á to timer i løpet av studentenes praksisperiode i femte semester. Veiledningen er et supplement til den ordinære veiledningen studentene mottar av fagpersonell på praksisplassen.

- Mange studier har brukerinvolvering som en del av undervisningen, men det kan i noen tilfelle ta form av enkelte stunt og stå i fare for å bli løsrevet fra den øvrige undervisningen.

I dette prosjektet har vi lagt vekt på organisatoriske rammer og fast innarbeidet struktur, sier Kvammen.

Strukturen innebærer en arbeidsdeling mellom UiA, ROM-Agder og A-larm. Organisasjonene utlyser og ansetter erfaringsveiledere, mens UiA har ansvar for å forberede veilederne. Det er også faste samlinger der partene møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre.

Åpner opp for egne erfaringer

- Jeg har tro på dette prosjektet. Du kan ikke lese deg til en forståelse for hva du skal gjøre i møte med at annet menneske, sier Bente Storkaas Larsen.

Hun er en av veilederne i prosjektet, samt erfaringskonsulent på Sykehuset Sørlandet HF. To og to veiledere jobber sammen, og har ansvar for to grupper med 7-8 studenter i hver. Under samlingene starter veilederne med å fortelle om egne erfaringer og møter med tjenestene.

- Vi er ærlige og åpne, og forteller litt om diagnoser og hvor vi er i livet nå. Så presenterer studentene seg selv, og da er vi på lik linje. Det kan være tøft å gå inn i sin egen historie. Første gang var jeg usikker på om jeg gjorde det riktig. Derfor er det bra at vi jobber to og to. Vi kan støtte hverandre.

Hun var inn og ut av psykiatrien i 15 år. Først da hun traff en erfaringskonsulent, ble det slutt på innleggelsene.

- Jeg har erfart mangler i systemet. Det er viktig kunnskap for studentene. For meg har det vært nyttig og lærerikt å veilede. Jeg har fått større innsikt og mer tro på meg selv. Responsen har vært veldig positiv. Det betyr mye for min tilfriskning, sier Larsen.

Under samlingene jobbes det spesifikt med tre tema: Hvordan legge til rette for gode møter med pasienter og brukere, bevisstgjøring av holdninger og verdier, og hvordan studentenes egne livserfaringer kan være til hjelp i rollen som sosialarbeider. Studentene oppfordres til å bruke egne erfaringer og konkrete eksempler fra sin praksis i veiledningen.

- En student spurte meg hva hun skulle gjøre i møte med en selvskader. Jeg spurte henne hva hun gjør om hun ser et barn som har ramlet av sykkelen, som gråter og har fått et skrubbsår? Prat, trøst og omsorg. Det er egentlig enkelt. Alt handler om å bli møtt med omsorg, sier Larsen.

Personlig kompetanse

- Jeg har tro på at dette er veien å gå, og at vi vil se resultater i tjenestene i form av tryggere og mer medmenneskelige ansatte, sier Larsen.

Studentene gir stort sett positive tilbakemeldinger. De opplever at veilederne er åpne og ærlige, noe som gjør at de lettere åpner opp for ting i seg selv.

- I dialog med veiledere med brukererfaring får studentene en annen oppfatning av sin profesjonelle rolle. Som sosionom trenger du ikke bare teoretiske og spesifikke kunnskaper om yrket. Du trenger også personlig kompetanse som omfatter evne til innlevelse og empati, sier Kvammen.

- Jeg tror veiledningsprosjektet styrker denne kompetansen. I jobben må du kunne kjenne igjen følelser og forstå andre. For å klare det, må du åpne opp og bruke deg selv. Vi har alle en historie og et spekter av følelser, sier universitetslektoren.

Nå er målet at andre kommer etter. Høgskolene i Sogndal og på Lillehammer har vist interesse, og sosionomutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo har satt i gang et pilotprosjekt med flere av de samme elementene. Lærer- og sykepleierutdanningen ved UiA har også signalisert at de er åpne for å prøve modellen.

- Erfaringene så langt er gode, og vi vil fortsette, sier Kvammen, og Fagersand sier seg enig:

- Vi ser at dette er et godt tiltak. Erfaring og fag på samme lag. Det har vi tro på.

Fakta:

Veiledningsprosjektet stratet i 2011, og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA), ROM-Agder, et brukerstyrt senter innen psykisk helse og avhengighet i Agder og A-larm Vest-Agder, en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

Åtte veiledere med brukererfaring er ansatt i prosjektet for inntil 3 år av gangen. De har ansvar for tre veiledningssamlinger med studenter som gjennomfører sin praksisperiode i 5. semester på bachelorutdanningen i sosialt arbeid ved UiA.

Flere saker fra Mental Helse