27. apr 2021 Mental Helse

Brukeres og pårørendes evaluering av pakkeforløpene

I mars forelå en ny evaluering av pakkeforløpene innen psykisk helse og rus.

Narko piller
VIKTIGE FUNN: Funnene kan gi en pekepinn på hvilke områder det må jobbes videre med. (Ill.foto.Colourbox)

I mars i år framla Helsedirektoratet en evaluering av pakkeforløpet to år etter oppstart. Resultatene viser at mye gjenstår hva gjelder ønske om økt brukermedvirkning, mer sammenhengende og koordinerte tjenester og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.

Les mer her

Flere saker fra Mental Helse