18. jun 2020 Mental Helse

Ensomhet er en vond følelse

Men det finnes måter å komme ut av ensomheten på.

Artikkel, ensom, s 20 21
Å VISE INTERESSE: Psykolog Peder Kjøs skriver i boka Alene – En bok om ensomhet at veien ut av ensomheten er å bry seg om noen andre. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Å være alene er en form for luksus som mange av oss setter stor pris på. Å være ensom er derimot å savne kontakt med andre, og det er verre for trivselen og helsa enn veldig mye annet som vi vet er skadelig, skriver psykolog Peder Kjøs i boka Alene – En bok om ensomhet.
Ensomhet defineres som et savn av sosial kontakt, en vond følelse av å ikke ha tilstrekkelig eller tilfredsstillende kontakt med andre. Forskning viser at sosial isolasjon og ensomhet er forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseplager, som hjerte- og karsykdom, stress, søvnproblemer, angst og depresjon.

Du må selv ta initiativ

Om isolasjonen er selvforskyldt er det lurt å ta initiativ selv.
- Å finne noen å være sammen med bør være førsteprioritet for den som vil leve et godt liv. Hvis du er ensom må du henvende deg til noen, oppfordrer Kjøs.
Ingen kommer og banker på uten videre.
NOVA-forsker Thomas Hansen ved OsloMet understreker at det er viktig å være klar over behovet for kontakt. Hvis du underprioriterer dette, kan du fort komme inn i en ond sirkel hvor du isolerer deg. Han foreslår å lage en plan for å møte utfordringene før de blir for store. Blir man for nedstemt og ensom kan det bli vanskelig å komme ut av den tilstanden; man har mindre energi til å ta initiativ og andre kan trekke seg unna, fordi man oppleves som krevende og energitappende.

Å bry seg om

I boka viser Kjøs til forskning gjennom mange år som vitner om at flere enn tidligere føler seg ensomme, særlig blant unge og eldre. Ikke overraskende er effekten på den psykiske helsa betydelig. Ensomhet henger sammen med depresjon, angst og økt fare for selvmord.
Videre skriver han at nesten alle som er ensomme ønsker seg at noen skal bry seg om dem, men at veien ut av ensomheten er å bry seg om noen andre. Han påpeker at det kan være ubehagelig å si dette til en som er ensom, og at det er ubehagelig for en som er ensom å høre det. Det synes som om alt ansvaret blir lagt på den ensomme selv, som om han eller hun har seg selv å takke, at ensomheten skyldes egosentrisme. Kjøs mener det er noe sant i det også; at mange som er ensomme ikke har engasjert seg nok i andre, til at andre har fått mulighet til å engasjere seg i dem tilbake.

Sosiale nettverk

En ny studie fra Velferdsinstituttet NOVA, OsloMet, viser at god helse er avgjørende for livskvaliteten, og at de som kommer dårligst ut er folk med dårlig råd og få sosiale relasjoner og som opplever seg ensomme.
Et godt sosialt nettverk beskytter mot ensomhet, noe som igjen bidrar til bedre helse. Marja Aartsen, en av professorene bak studien, råder dem som føler seg ensomme til å melde seg på en aktivitet eller et kurs en kan ha interesse av, eller gjøre en innsats som å oppsøke ulike foreninger, utføre frivillig arbeid og på den måten bli en meningsfull person for lokalmiljøet.

Råd for å komme ut av ensomheten

Det kan være vanskelig for andre å se at du er ensom, og det er ikke alltid så lett å fortelle omgivelsene at du ikke har det så bra. Nedenfor følger noen råd om hva du kan forsøke å gjøre for å komme deg ut av ensomheten.
Snakk med noen du stoler på
Snakk med noen du har tiltro til om hvordan du føler det. Ved å åpne deg og bli mer personlig overfor en du har tillit til, øker sjansen for at den du forteller det til følger opp dette senere. Det er mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger profesjonelle å drøfte problemene dine med.
Del positive erfaringer eller opplevelser
Å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre har vist seg å ha en overraskende positiv virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Hvis du har en interesse eller hobby, forsøk å pleie denne i et fellesskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli venner.

Ikke la frykt hindre deg

La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og på de kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet.
Bruk internett
Sosiale medier kan være en vei ut av ensomheten, i alle fall for dem som i utgangspunktet har hatt gode relasjoner, men som av en eller annen grunn har havnet i en situasjon der de kjenner seg ensomme.
Ikke ha for høye krav
Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det tar tid å få nære relasjoner.

(Kilde helsenorge.no)

Fakta om ensomhet i Norge

Levekårsundersøkelsen fra 2015 viser at 16% av Norges befolkning oppgir at de enten er litt, ganske mye eller mye plaget av en følelse av ensomhet.
∙ Ensomhet er vanligere blant dem som er uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn blant dem som er yrkesaktive.
∙ Kvinner opplever i større grad at de er ensomme enn menn.
∙ De som bor alene etter fylte 45 år er oftere ensomme enn de aleneboende som er under 45 år.
∙ Ensomhet er høyest blant de 25% med lavest inntekt i landet.
∙ Ensomheten treffer oftere de unge enn dem som er midt i livet.

Flere saker fra Mental Helse