29. mar 2011 Mental Helse

God dialog i Paulsrudutvalget

En god dialog, men høy temperatur og ulik argumentasjon preget høringsmøte i Oslo om lovning rundt tvang. -Nå trenger vi innspill fra dere for å konkludere, sa Kari Paulsrud, leder av lovutvalget som på oppdrag av regjeringen skal vurdere ulike sider ved lovverket på nytt. Lovutvalgets forslag til lovendring skal være ferdig 30. mai i år.

Anne gogsundfr size large

Lovutvalget – kalt Paulsrudutvalget – skal utrede etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis innen psykisk helsevern. Med 250 deltakere var salen i Oslo Kongressenter fullstappet, med representanter fra ulike organisasjoner, statlige organer, kommuner, helseforetak og sykehus. Representanter fra disse hadde ulike innspill til høringsmøte, samt at ordet var fritt ved flere anledninger.

Forslag til lovendring

Lovutvalgets arbeid startet i juni 2010. Med høringsmøte i Oslo var utvalget ferdig med første del av oppdraget. 30. mai skal utvalgets utredning komme som en NOU, med forslag til konkrete lovendringer.

- Den siste vesentlige lovendringen i lov om psykisk helsevern var 1998-99. Det er et tankekors at Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) ble gjennomført uten én lovendring, sa Paulsrud i sin innledning. Trenger vi en egen lov for de ”gale”, skal vi fusjonere tvangslovene eller flikke på gjeldene lov, spurte hun. Paulsrud sammenlignet arbeidet lovutvalget gjør som å gå over Besseggen: Det er mange hensyn å ta, og det gjelder å holde balansen. For å finne en god balanse må man ta hensyn til pasientens autonomi, samtidig som man må tenke på beskyttelse og omsorg.

Samtykkekompetanse

Høringsmøte hadde fokus på tre temaer; Hvilken rolle bør samtykkekompetanse ha i psykisk helsevern, er dagens særlovgivning for psykiske lidelser legitim, og hvordan kan faren for selvmord best møtes?

- Vi ønsker å likestilles med andre borgere i Norge, og mener at lov om psykisk helsevern bør fjernes. All tvangslovgivning må samles i en felles lov med samme krav til vedtak og gjennomføring av tvangsbestemmelser, sa Anne Grethe Klunderud, som representerte Mental Helse. Klunderud sitter også i Paulsrud-utvalget.

Styrke pasientens rettssikkerhet

Hvilke lovendringer utvalget skal ende i er ennå ikke klart. Men utvalgets leder oppsummerte med at endringene – med eller uten samtykkekompetanse som vilkår for avgjørelse om tvungen psykisk helsehjelp – vil bedre styrke pasientens rettssikkerhet. Endringen vil også i større grad ta hensyn til menneskerettighetsperspektiv og diskriminering.

Flere saker fra Mental Helse