28. okt 2021 Mental Helse

Høring i Helse- og omsorgskomiteen - Statsbudsjett 2022

Landsleder Jill Arild deltok i dag på høring om statsbudsjett 2022 i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun fremhevet 5 saker som er viktig for Mental Helse; selvmordsforebygging, rask psykisk helsehjelp, opptrappingsplan for psykisk helse, krav om første konsultasjon etter henvisning og reduksjon av tvang i psykiatrien.

Jill arild stortinget 12.okt.2021

Koronapandemien, som vi nå er på vei ut av, har vært tung og vanskelig for mange. Men det er ikke pandemien som er årsaken til at mange må vente lenge på behandling. At mange får avslag og blir skrevet ut for tidlig. Det er heller ikke pandemien som kan klandres for at altfor mange tar sitt liv hvert år. Pandemien har bare synliggjort krisen innenfor psykisk helsevern vi i Mental Helse har advart mot.

Blant annet blir 1 av 4 henvisninger av fastlegen avvist før pasienten har fått muligheten til å bli vurdert av spesialist. Det er en stor økning i spiseforstyrrelser og selvskading blant unge. Mellom 6-700 nordmenn tar selvmord hvert år. Ventetiden på behandling er lang og det er store variasjoner mellom helseforetakene.
Innen psykisk helse er det høy gevinst med forebyggende helsearbeid. Både for den enkelte og samfunnet som helhet.

Vi har derfor fem saker som vi vil fremme for dere:

  1. Handlingsplanen for forebygging av selvmord har en null-visjon. For å i det hele tatt få ned selvmordstallene må denne planen prioriteres, og det må penger på bordet.
  2. Rask psykisk helsehjelp må være et tilbud for hele befolkningen, uavhengig av bosted. Dette er et kommunalt lavterskeltilbud som kan oppsøkes av personer med milde til moderate psykiske plager uten henvisning fra lege. Rask behandling forebygger mot alvorlig sykdom. 6 av 10 som bruker dette tilbudet blir friske.
  3. Vi trenger en opptrappingsplan for psykisk helse og en kvalitetsreform. Det er et enormt behov for økt kompetanse og helsearbeidere både i spesialisthelsetjenesten, men også i kommunene. I tillegg har flere tiår med nedbygging av sengeplasser bidratt til at kapasiteten er sprengt. Det må en ambisiøs plan til for å øke antall sengeplasser og sikre god kvalitet i tjenestene.
  4. Fordi så mange blir avvist mener vi at det må innføres krav om en første konsultasjon ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.
  5. Bruk av tvang må reduseres. Norge er et av landene med høyest andel bruk av tvang og Mental Helse mener mye av tvangsbruken er unødvendig. Ved å øke kapasitet til pasientbehandling og styrke kompetansen til behandlere vil det være mulig å unngå situasjoner hvor tvang blir nødvendig. Den debatten som pågår nå, med krav om økt bruk av tvang er på ville veier. Det er kapasiteten og kompetansen som mangler, det er ikke lovverket det er noe i veien med.

Vi trenger forpliktelser, ikke flere store ord og tomme løfter. Vi har høye forventninger til dere. Lykke til!

Her kan du lese hele Mental Helses høringsinnspill til helse- og omsorgskapittelet i Statsbudsjettet.

Flere saker fra Mental Helse