9. sep 2019 Mental Helse

Innspill til regjeringens handlingsplan mot selvmord

Regjeringen lager ny handlingsplan mot selvmord. Dette er Mental Helse sine innspill.

Iiiiiiiiibhhhhhhh
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

I kunngjøringen om den nye handlingsplanen som lanseres første eller andre kvartal 2020, peker helseminister Bent Høie på to viktige prioriteringer: At arbeidet med å forebygge selvmord starter med å sørge for at barn og unge vokser opp i trygge omgivelser, og har noen å gå til når de sliter og å forebygge selvmord blant pasienter i psykisk helsevern.

1. Mental Helse sitt innspill: Klasseromsundervisning kan forebygge selvmord hos unge.

Mental Helse mener at det er nedenfra-perspektivet som best gir svar på behovene unge har. Gjennom våre møter med 200.000 ungdommer i satsingen psykisk helse i skolen, er svaret entydig: Unge trenger redskaper og verktøy for å takle stress, kriser og vanskelige livsutfordringer.

YAM (Youth Aware of Mental Health) er løsningen. Bedre selvmordsforebygging finnes ikke – og det er ingen grunn til at YAM ikke skal tilbys alle elever på ungdomstrinnet.

2. Mental Helse sitt innspill.

Bedre oppfølging og ivaretakelse av personer som har vært eller er innlagt og slik forebygge selvmord blant pasienter i psykisk helsevern er et opplagt forbedringsområde:

  • Flere sengeplasser
  • Det må være mer samhandling og nettverkstenking gjennom hele behandlingsforløpet og ikke minst etter behandling: det må være tydelighet i forhold til hvem som følger opp, og det må legges til rette for pasientens liv utenfor sykehuset før utskriving med hyppig oppfølging og støtte. Det må tas hensyn til eventuelle barn og legge til rette for bedre samhandling med pårørende.
  • Mer fokus på relasjonskompetanse – mindre fokus på diagnosespesifikke behandlingsforløp og medisinbruk.
  • Det er feilslått forebygging at henvisning fra fastlege må ligge til grunn for at man skal få hjelp.
  • Det er feilslått forebygging og dårlig psykisk helsearbeid at symptomtrykket må være over et visst nivå for at man skal få hjelp
  • Det er feilslått forebygging og dårlig psykisk helsearbeid at barn, unge og andre som sliter, opplever ventetid før de får hjelp: det er bruk for flere lavterskeltilbud og lavterskelarenaer.

3. Mental Helse vil i tillegg trekke fram et tredje punkt: hele befolkningen som målgruppe.

Det må utvikles en digital verktøykasse som gjøres synlig og tilgjengelig for alle. Det må bli enkelt for alle å få hjelp når de trenger det.

Viktige punkter.

  • Tilby VIVAT-kurs til alle relevante målgrupper (lærere, helsearbeidere, på arbeidplassen, mfl.).
  • Ordningen hvor man må innom fastlegen for henvisning må opphøre.
  • Akuttlegevakt må sørge for umiddelbar oppfølging etter selvmordsforsøk.
  • Endre praksis i medisinutskriving – Norge har vesentlig høyere utskriving av medisiner enn Sverige og Danmark og “på tross av” det også høyere selvmordstallene er høyere i Norge.

LES INNSPILLET I SIN HELHET: Mental Helse innspill til regjeringens handlingplan om forebygging av selvmord

Flere saker fra Mental Helse