30. mai 2018 Mental Helse

Kan du ha krav på voldsoffererstatning?

Mange sliter med sin psykiske helse etter å ha opplevd vold eller overgrep. Dersom du har vært utsatt for fysisk eller psykisk vold kan du ha krav på voldsoffererstatning. 

Fullsizeoutput d64 size large

Av advokat Ingrid Hunderi, Advokatfirmaet Legalis AS

Voldsoffererstatningsloven § 1 bestemmer at den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling har rett til voldsoffererstatning fra staten. Barn som har opplevd vold mot en nærstående kan også ha krav på voldsoffererstatning.

Hovedregelen er at den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet, men det finnes noen få unntak.

Visse former for vold og overgrep gir krav på bistandsadvokat. Du vil da kunne ha med deg en advokat i avhør dersom du ønsker dette. Krav på bistandsadvokat har du blant annet i saker som gjelder familievold og voldtekt.

Du kan ha krav på voldsoffererstatning selv om forholdet er henlagt av politiet. Dette er fordi det stilles strengere krav til straffansvaret enn til erstatningsansvaret. For å bli tilkjent voldsoffererstatning må det foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at du har blitt utsatt for en straffbar handling. Straffansvaret krever at det foreligger bevis utover enhver rimelig tvil.

Når forholdet er anmeldt kan du fylle ut et søknadsskjema som du finner på  www.voldsoffererstatning.no. Her kan du blant annet fremsette krav om oppreisning, mènerstatning og erstatning for økonomisk tap.

Oppreisning er en erstatning for tort og svie. Det er altså ikke et krav om at du har lidd et økonomisk tap for å kreve oppreisning. 

Når det gjelder økonomisk tap, er voldsoffererstatningsloven subsidiær. Det vil si at du må utprøve andre muligheter for å få dekket ditt tap før du får dekket dette av Kontoret for voldsoffererstatning. Mange forsikringer, eksempelvis reiseforsikring, dekker utgifter i forbindelse med vold utenfor hjemmet. Det er derfor lurt å undersøke forsikringsdekning samtidig som du søker om voldsoffererstatning.

Dersom du har vært utsatt for vold eller overgrep kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Legalis. Vi kan bistå deg i forbindelse med anmeldelse og søknad om voldsoffererstatning. Erstatningskravene kan være kompliserte, og det er da behov for juridisk kompetanse. Du er selv ansvarlig for å dokumentere ditt krav, og vi kan derfor bistå deg med hvilke dokumenter som er viktig for å sannsynliggjøre erstatningskravet.

Noen vil som nevnt få dekket utgiftene til juridisk bistand gjennom bistandsadvokatordningen. Andre kan ha krav på fri rettshjelp. Hvis du får medhold i kravet om voldsoffererstatning, vil du også ha krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat. 

Som medlem av Mental Helse får du advokatbistand til sterkt rabatterte priser. Første samtale er helt gratis, og i en slik innledende samtale vil vi kunne gi nyttige råd i saken din.

Flere saker fra Mental Helse