25. sep 2018 Mental Helse

Pasientskadeerstatning

Pasientskadeerstatning gis til personer som har opplevd svikt i kontakt med helsevesenet.

Fullsizeoutput d64 size large 1 size large 1 size large

Av advokat Ingrid Hunderi, Advokatfirmaet Legalis AS

Dette kan eksempelvis være feilmedisinering, forsinket/feil diagnose eller manglende behandling. Dersom du har lidt et økonomisk tap som følge av feilbehandlingen, vil det være dette tapet du kan få erstattet. Tapet må utgjøre minst 10.000 kroner. Det er også mulig å fremsette krav om mènerstatning, dette er erstatning for varig skade.

Pasientskadeloven § 2 lister opp vilkårene som må være oppfylt for at du skal ha krav på pasientskadeerstatning. Hovedregelen er at det må foreligge en svikt ved behandlingen, men det finnes unntak. Dersom du har fått en infeksjon, eller dersom skaden er særlig stor eller uventet, kan du ha krav på erstatning selv om det ikke foreligger svikt.

I vedtak fra Pasientskadenemnda (PSN-2009-475) hadde en kvinne blitt akuttinnlagt som følge av en psykose. Hun forsøkte å rømme ut fra toalettet i tredje etasje da hun falt og pådro seg en alvorlig bruddskade. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) konkluderte med at det forelå svikt ved ytelsen av helsehjelp ettersom helsepersonellet ikke hadde passet tilstrekkelig på pasienten. Hun hadde krav på pasientskadeerstatning.

Du kan søke om pasientskadeerstatning på hjemmesidene til Norsk pasientskadeerstatning, npe.no. Her fyller du ut et skademeldingsskjema hvor du oppgir hvilken skade du har fått, hva denne skyldes og hvor skaden skjedde. Alle behandlingssteder du har vært i kontakt med i forbindelse med skaden, må listes opp i skademeldingen. Det er viktig at du får frem hvor skaden oppsto. NPE vil innhente journalene fra alle behandlingsstedene, og du trenger derfor ikke fremlegge medisinsk dokumentasjon. Behandlingsstedet som er innklaget vil få anledning til å uttale seg.

Etter at all dokumentasjon er innhentet, vil NPE legge saken frem for en lege som vil vurdere om det foreligger svikt ved behandlingen. Kopi av denne sakkyndigvurderingen vil sendes til deg, slik at du kan komme med dine kommentarer.

Når det foreligger en sakkyndig vurdering kan det være hensiktsmessig å kontakte en advokat for å få bistand i den videre behandlingen av saken. Vår avdeling for personskade og trygd har god kompetanse på pasientskadeerstatning, og vi bistår medlemmer av Mental Helse til sterkt rabatterte priser. Dersom du ikke ønsker å bruke advokat før du har fått en avgjørelse i saken, kan du ta kontakt så snart du får et vedtak, enten det er et avslag eller et medhold. Får du avslag, kan vi bistå i klagesaken. Dersom vedtaket blir omgjort, dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Får du medhold, har du krav på å få dekket utgifter til advokat i forbindelse med beregningen av størrelsen på erstatningen. Du har ingen kostnader til advokat når erstatningen skal beregnes.

Første samtale med oss er helt gratis, og vi kan da gi nærmere veiledning om ditt mulige erstatningskrav.

Som medlem av Mental Helse får du advokatbistand til sterkt rabatterte priser. Første samtale er helt gratis, og i en slik innledende samtale vil vi kunne gi nyttige råd i saken din.

Flere saker fra Mental Helse