12. apr 2011 Mental Helse

Psykisk Helse i Skolen opp i Stortingets spørretime

Helsedirektoratet har foreslått å legge ned det nasjonale prosjektet Psykisk Helse i Skolen og videreføre dette arbeidet gjennom de Regionale Barne- og Ungdomspsykiatriske sentra (R-BUP). I Stortingets spørretime onsdag 9.mars vil Bent Høie, leder for Stortingets Helse – og omsorgskomite, stille Helseminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen spørsmål om hva årsaken er til at Psykisk Helse i Skolen ikke videreføres som permanent ordning.

Venn1 samling size large

Psykisk Helse i Skolen ble opprettet i 2004 som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 – 2008).  De ulike prosjektene i Psykisk Helse i Skolen er allerede er etablert i 80% av landets videregående skoler.

Mental Helse og venn1 er bekymret over konsekvensene av dette forslaget og stiller seg bak spørsmålet som Bent Høie skal stille. venn1 er Mental Helses undervisningsprogram av og for ungdom. venn1 er en del av den nasjonale satsingen Psykisk Helse i Skolen.

 Om Venn1:

  • Venn1 inngår i Regjeringens nasjonale satsing Psykisk Helse i Skolen, som ble opprettet som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse.

  • Venn1 er et forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot unge mennesker  

  • Venn1 underviste nærmere 10000 elever, foreldre og ansatte i videregående skole i 2010, en dobling fra året før.

  • Venn1 er utviklet av unge og fremføres av unge mennesker (under 30) med egen erfaring i å ha det vanskelig i ungdomsårene, og har som målsetting å formidle kunnskap og stimulere til åpenhet om hvordan en har det, på en likeverdig måte.

  • Venn1 er et brukerstyrt lavterskeltiltak med dokumentert effekt  – å komme tidlig i gang med enkle forebyggende og helsefremmende tiltak er i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner

  • Som noen elever har sagt; ” Det er flott at det er unge mennesker som formidler budskapet – de vet hvordan det er å være ung”.

Flere saker fra Mental Helse