22. nov 2020 Mental Helse

Er det pasientens behov eller samfunnsøkonomi som skal vektlegges?

Resolusjon vedtatt på Mental Helses landsmøte 2020.

Eldre mann kapitulert trist

Både innen psykisk helse og rusfeltet har det de siste årene forsvunnet mange døgnplasser i spesialisthelsetjenesten, fordi det er lagt opp til at flere skal benytte poliklinisk behandling og mange oppgaver legges til kommunalt ansvar.

Alvorlig psykisk sykdom er alvorlig. Det er alvorlig for den det gjelder. Det er alvorlig for pårørende. Det er alvorlig for samfunnet, og, ikke minst, det er alvorlig for hjelpeapparatet. Når det svikter – og det gjør det dessverre for ofte – så er det situasjonen livstruende.

Pasienters sykdom varierer ut fra symptombildet, men også ut fra helsetjenestens fortolkning av samtykkekompetanse, tvang og kommunens helsetjenestetilbud. Det finnes mange personer med helt tydelige behov for helsehjelp, men som likevel er vurdert som samtykkekompetent og hvor samfunnet lar de gå til grunne.

Altfor ofte opplever vi å bli kontaktet fra brukere og deres pårørende som beskriver en fortvilet hverdag. Fortvilelse over at det ikke er nok plasser for å få den døgnbehandlingen som de trenger, fortvilelsen over at innleggelsene blir kortere og kortere, nettopp på grunn av det som heter samtykkekompetanse og de økonomiske rammene.

Leger har sluttet å prøve å få sine pasienter innlagt, fordi nåløyet og kampen om de få plassene som finnes er for hard. Når de henviser, så vet de at sjansen for å få pasienten tilbake på kontoret etter en dag eller to er stor. Fastlegen blir en hjelpeløs brikke i brukerens liv.

Spesialisthelsetjenesten satser på FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling) og ACT (Assertive Community Treatment), og det er bra – for de få pasientene som tas inn. Disse modellene krever tett oppfølging og det er derfor kun for et begrenset antall. Det kan for disse redusere behovet for døgnplasser til en viss grad, men ikke fjerne behovet for dem.

Ventetider på både tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsehjelp er for lange. Det er umenneskelig å måtte vente i måneder og år, for å få den hjelpen de trenger. Dessverre er det mange som ikke orker å leve lengre i ventetiden. Hvor blir det av brukerens helsetjenester og samvalg her? Er våre ventetider lettere å akseptere for politikere og andre fordi vi har lavere verdi i regnestykkene deres?

Mental Helse krever at praksisen med dreining fra døgnplasser til bruk av poliklinikk stanses. Mental Helse krever videre at antall døgnplasser økes for å møte det faktiske behovet.

Flere saker fra Mental Helse