28. aug 2018 Mental Helse

Rettigheter som ung ufør

Dersom du blir ufør før du fyller 26 år, kan du ha krav på rettigheter som ung ufør.

Fullsizeoutput d64 size large 1 size large

Av advokat Ingrid Hunderi, Advokatfirmaet Legalis AS

Rettigheter som ung ufør gis både til de som mottar arbeidsavklaringspenger, og til de som mottar uføretrygd fra NAV.

Folketrygdloven stiller krav til at arbeidsevnen er nedsatt på grunn av en alvorlig og varig sykdom eller skade som er klart dokumentert. Arbeidsevnen må være nedsatt med minst halvparten.

For arbeidsavklaringspenger gjelder folketrygdloven § 11-21. For de som mottar uføretrygd gjelder § 12-13 andre ledd, men vilkårene knyttet til ung ufør er de samme i de to bestemmelsene.

Selv om du har arbeidet mer enn 50 prosent etter fylte 26 år, kan du i visse tilfeller ha krav på rettigheter som ung ufør. Dette følger av folketrygdloven § 11-21 andre punktum og § 12-13 andre ledd.

Årsaken til denne regelen er at du skal kunne forsøke deg i arbeid uten å miste rettigheter som ung ufør, dersom arbeidsforsøket viser at du ikke klarer å stå i en 50 prosent jobb over tid. Kravet om ung ufør må fremsettes før du er fylt 36 år.

Reglene om rettigheter som ung ufør er beregningsregler, det vil si at arbeidsavklaringspengene eller uføretrygden beregnes etter høyere satser enn for de som mottar ytelsene etter de vanlige reglene.

Det er et strengt dokumentasjonskrav for å innvilges rettigheter som ung ufør. Det er derfor viktig å innhente all relevant medisinsk dokumentasjon fra før du fylte 26 år.

Det stilles også krav til at sykdommen og skaden er alvorlig og varig. Dette beror på en konkret vurdering. Det er den totale funksjonsevnen som er avgjørende for om alvorlighetskravet er oppfylt. Dersom du har flere sykdomstilstander skal disse vurderes samlet opp mot alvorlighetskravet.

Hvis du har fått avslag fra NAV på rettigheter som ung ufør, kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Legalis AS. Vi kan bistå deg i en klagesak overfor NAV. Vår avdeling for personskade og trygd har hatt mange slike saker, og vet derfor hva som er viktig å fokusere på i en klagesak. Regelverket og praksisen er komplisert, og det kan derfor være nyttig med juridisk bistand. Vi vil innhente dokumentasjonen hos NAV og vurdere om det kan være grunnlag for å innhente ytterligere dokumentasjon for å få belyst saken best mulig. I mange tilfeller er vi i kontakt med fastlegen eller andre behandlere for å avklare om det finnes dokumentasjon som ikke tidligere er fremlagt i saken.

Som medlem av Mental Helse får du advokatbistand til sterkt rabatterte priser. Du kan også ha krav på fri rettshjelp dersom du er under nærmere bestemte inntekts- og formuesgrenser. Endelig vil du få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat dersom NAV omgjør sitt avslag.

Dersom du har spørsmål knyttet til rettigheter som ung ufør uten at du har fått et avslag fra NAV, kan du også ta kontakt for en gratis samtale med oss.

Som medlem av Mental Helse får du advokatbistand til sterkt rabatterte priser. Første samtale er helt gratis, og i en slik innledende samtale vil vi kunne gi nyttige råd i saken din.

Flere saker fra Mental Helse