22. nov 2020 Mental Helse

Sats på psykisk helse nå

Resolusjon vedtatt på Mental Helses landsmøte 2020.

Koronavirus tema

Pandemien og de strenge smittevernstiltakene har fått store konsekvenser for oss alle. Mennesker som allerede sliter med psykisk helse har blitt dårligere. Generelt har befolkningens psykiske helse blitt forverret; økende angst, depresjon, ensomhet og isolasjon. Mental Helse Hjelpetelefonen kan rapportere om et økende antall som sliter med selvmordstanker.

Vi opplever landet rundt at lavterskeltilbud må vike for en trang kommuneøkonomi, noe som ikke er forenlig med den situasjonen landet befinner seg i. Lavterskel- og forebyggende tilbud er noe folk virkelig trenger i krisetider. Vi trenger tilgjengelige tjenester og tilgjengelig hjelp når behovet oppstår.

Hvorfor må man ha henvisning fra fastlege for å få hjelp? Alle kommuner må få på plass Rask Psykisk Helsehjelp, som kan vise til svært gode resultater. Da slipper vi økte ventetider og økt press på spesialisthelsetjenesten, og folk kan få hjelp når de trenger det, der de bor.

Når kommunene får mer ansvar må dette følges av friske midler, satsing på kompetanse og økt bemanning. Det nytter for eksempel ikke med lovfesting av psykologtjenester i hver kommune, når midlene skal tas fra den samme potten.

For at vi skal nå en nullvisjon for selvmord, må ventetiden innenfor psykisk helsevern ned, spesielt for barn og unge som opplever en livskrise, og andre som opplever å befinne seg i akutt krise. Mental Helse forventer at nedbyggingen av sengeplasser i psykiatrien reverseres, inntil kommunene har fått bygd opp kapasitet og kompetanse til å ta de oppgavene som følger av nedbyggingen. Mange opplever i disse tider at behandlingsforløpet blir kortet ned, og at man utskrives før pasienten er klar for dette.

Det må bli mer og bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene gjennom hele behandlingsforløpet og ikke minst etter behandling. Hvem følger opp, og hvordan legges det til rette for pasientens liv utenfor sykehuset? Det må også legges bedre til rette for økt samhandling med pårørende.

Vi kan spare liv og penger ved å gjøre de riktige valgene. Mental Helse krever en tiltakspakke og opptrapping av satsing på psykisk helse nå. Det er i krisetider det må satses på psykisk helse. Hvis ikke, kan de menneskelige kostnadene bli enorme på lang sikt.

Flere saker fra Mental Helse