12. apr 2011 Mental Helse

Søkelys på tvangsbruk og lovgivning

På bakgrunn av landsmøtesak om tvangsbruk og lovgivning har sentralstyret nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med hvordan Mental Helse skal følge opp landsmøtevedtaket. Arbeidsgruppen skal møtes 17. og 18. mars.

Dreamstime 8981252 size large

Gruppas mandat er å utarbeide en strategi for hvordan organisasjonen best mulig kan jobbe videre i forhold til oppfølging av landsmøtevedtak 8/10 om tvangsbruk og lovgivning.

 Landsmøtevedtak 8/10 er følgende:

1.   Mental Helse skal arbeide for å fjerne ”Lov om psykisk helsevern”.  All behandling i spesialisthelsetjenesten skal lovfestes i ”Lov om spesialisthelsetjenesten og Lov om Pasientrettigheter”.

 2.   All tvangslovving innenfor helse- og sosialtjenesten må samles i en felles lov med likelydende krav til vedtak og gjennomføring av tvangsbestemmelser.

 3.   De eneste kriteriene for tvangstiltak er vurdering av at den enkelte har manglende samtykkekompetanse eller er til fare for seg selv eller andre. 

 4.   Fremtidig helse og sosiallovgivning må sikre at psykisk helsetjenester blir en del av kommunenes tilbud.  Kommunene må forpliktes til å ansette kvalifisert personell.

 5.   Mental Helse presiserer at alt helsepersonell må få nødvendig opplæring i saksbehandling på kommunalt nivå for i å ivareta den enkeltes rettsikkerhet. Jfr. Lov om helsetjenester i kommunene.  Videre at kommunen plikter å utarbeide individuelle planer for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud.

 Hva betyr det i praksis?

Et naturlig spørsmål gruppen må ta stilling til, er hvilke føringer dette gir for hva Mental Helse skal gjøre i praksis for å oppfylle vedtaket. – Tema tvang og lovgivning er noe av det viktigste organisasjonen skal jobbe med fremover, og det er derfor nødvendig å ha en strategi for gjennomføring, sier landsleder Anne Grethe Klunderud som også er med i arbeidsgruppen.

Flere saker fra Mental Helse