11. jun 2021 Mental Helse

Ung Arena Vestby - på de unges premisser

Den 22. juni 2020 vedtok kommunestyret i Vestby å etablere lavterskeltilbudet Ung Arena i samarbeid med Mental Helse.

Web
EN VEI INN: Hos Ung Arena Vestby er det én vei inn, og ungdommene vil møte en blanding av fagpersoner og frivillige som vil gi råd og hjelp.

- Vi inngikk samarbeidsavtale med Mental Helse sommeren 2020 og gjennomførte forprosjektfasen høsten 2020, og i januar 2021 startet prosjektmedarbeiderne våre sitt arbeid her ved Ung Arena Vestby (UAV), forteller prosjektleder og ungdomslos, Isabelle Simble.
Foreløpig er det ingen frivillige ved UAV, og de har derfor valgt å lyse ut prosjektstillinger med ett års varighet, slik at UAV kunne være i drift mens Mental Helse arbeider med rekruttering av frivillige. Samtidig arbeider Vestby kommune med implementering av de øvrige kommunale tjenestene for barn, ungdom og familier. UAV er organisert under resultatområdet Helse og livsmestring i Vestby kommune.

Ungdommene må med

- Vi ønsker å utvikle tilbudet på ungdommenes premisser. I og med at vi startet opp i pandemiperioden med møterestriksjoner innendørs, etablerte vi et uteteam for å komme i dialog med ungdommene våre. Vi ville ha rede på hva de savnet, og hva de ønsket seg.
En rekke undersøkelser har vist at mange unge opplever tjenesteapparatet som fragmentert og uorganisert. Har de utfordringer av ulike slag, må de gjerne fortelle historien sin flere ganger, og da til ulike fagpersoner.
- Hos oss er det én vei inn, og ungdommene vil møte en blanding av fagpersoner og frivillige som vil gi råd og hjelp. Vi har som mål å styrke samhandlingen tjenestene imellom.
Isabelle forteller at de ønsker å etablere et ekspertpanel, bestående av ungdommene selv, som skal være med å utvikle UAV-tilbudet, og håper å ha et panel på plass etter sommerferien.

Artikkel, ung arena vestby, isabell og marcus, s 30 31
UNG ARENA VESTBY: Her er prosjektmedarbeider Marcus Andrè Marcussen og prosjektleder og ungdomslos, Isabelle Simble, ute med Ung Arena-bilen.

UngArena-bilen

UAV flytter i løpet av året inn i nye lokaler i Vestby sentrum.
- Vi jobber etter Ung Arena-modellen med tjenester på tre nivåer. Vi skal legge til rette for åpne møteplasser og aktiviteter, men vi skal ikke lage noen ny fritidsklubb. Vi har allerede to flotte tilbud i kommunen, Bayaz og Teten.
På grunn av pandemirestriksjonene har ikke UAV hatt åpen dør i de nåværende lokalene.
I korona-perioden har derfor et uteteam vært svært aktive, og ikke minst synlige. De oppsøker ungdommen der de er, og det i en fargesprakende UAV-bil, dekorert av ungdommene selv.
- Vi ønsket å etablere et uteteam for å komme i kontakt med de unge, slik at de som har behov for tettere oppfølging blir fanget opp. Da kan vi ha støttesamtaler på et lavterskelnivå, og vi kan lose dem som trenger det videre i systemet.

Å finne plassen sin

De fleste ungdommene som teamet treffer er i aldersgruppen 12-18 år. Fordelingen gutter og jenter er tilnærmet lik. Uteteamet har valgt å prioritere kvelder og helger, slik at ungdommene har et tilbud når de øvrige tjenestene er stengt.
- Vi ønsker å bidra til støtte og livsmestring, og hjelpe dem inn i ulike fellesskap, slik at de kan danne nettverk. Det er mye ensomhet blant de unge, og noen har en opplevelse av ikke helt å ha funnet plassen sin. Derfor er det så viktig at de får hjelp til å finne noe som gir mening.
Temaene de unge er opptatt av er alt fra vennskap, kjærester, identitet og legning til seksualitet, familie- og hjemmeforhold og tanker om framtida. Og en del problemstillinger er pandemirelaterte.

Alle med-dugnad

I mars vedtok Vestby kommunestyre at ungdom i alderen 15-20 år skal tilbys sommerjobb gjennom tiltaket «Sommerjobb for ungdom» (SfU). Jobbene skal gi ungdommene relevant og verdifull praksis rettet mot arbeidslivet, og tiltaket skal organiseres av UAV. Lønn, inkludert feriepenger, betales i sin helhet gjennom tiltaket, og avtalen innebærer ikke pålagte kostnader for arbeidsplassen.
UAV vil blant annet stå ansvarlig for forarbeid, utlysning, intervjuer og arbeidsavtaler. De skal også sørge for at hver ungdom har en egen kontaktperson gjennom kommunens tjenester til barn og ungdom, kalt «ungdomskontakt».
Kommunen søker også om videreføring av tilskudd til prosjektet Bli Z, som skal sikre tidlig identifisering av utsatte unge og bedre tverrfaglig innsats for målgruppen.
Ikke nok med det, Isabelle opplyser at Vestby kommune har inngått et samarbeid med Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) for å gjennomføre ALLE MED-dugnaden. Målet er å bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidstilbud, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. I den sammenheng inviterte UAV, i november i fjor, representanter fra kommunen, det lokale næringslivet og frivilligheten til en digital idédugnad.
- Vi ville engasjere lokalmiljøet og få hele Vestby kommune, både innbyggere og ansatte, til å bli den landsbyen som gir barna gode oppvekstbetingelser, forteller Isabelle.

Samarbeid

Gratis ferieaktiviteter for ungdom er organisert under UAV og gjennomføres i samarbeid med resultatområdene Skole og Kultur. De har bestått av alt fra kanoturer og kinobesøk, til paintball og tegnekurs.
- Vi ser at ungdommene setter pris på tiltakene, og at det er særlig positivt for dem som ikke har så mange å være sammen med. Noen av ungdommene som kommer alene, har fortalt at de i ettertid har opprettholdt kontakten med dem de har truffet, og de har blitt venner også på sosiale medier.
Isabelle ser fram til å kunne samle større grupper med ungdommer når samfunnet åpnes opp igjen for fullt.
- Vi i UAV ønsker å samarbeide enda mer med skolene i kommunen og drive oppsøkende virksomhet, og kanskje få til faste dager hvor vi er til stede i ett friminutt eller flere. Jeg har stor tro på spontansamtaler; at elevene kan ta tak i oss og fortelle om hva som engasjerer dem der og da. Vi i UAV er opptatt av lav terskel for kontakt, å forebygge fremfor å reparere og gi tidlig innsats fremfor sen, og en tilnærming basert på «Hva er viktig for deg?», konstaterer Isabelle.
- Og at vi sammen gjør en innsats for at ungdommene våre skal ha det bra.

Flere saker fra Mental Helse