17. nov 2018 Mental Helse

Vedtekter, etiske retningslinjer og samfunnspolitisk program

Landsmøtet hadde både endrings- og tilleggsforslag som ble vedtatt.

Salen size large

Lørdag morgen, holdt faglig rådgiver Siri Bjaarstad fra NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene, en hilsningstale til landsmøtet.

Deretter var det musikalsk innslag med delegat Wenche Larsen Gundersen, MH Vest-Agder. Da det ikke var mulig å få et piano på scenen, sang Wenche to sanger a cappella. Vel fortjent fikk hun stående applaus fra salen.

Wenche size small

Wenche

Vedtekter

Behandling av vedtektene var neste post på agendaen. Landsmøtet vedtok vedtekter for Mental Helse 2018 – 2020 med de endringer som ble vedtatt. Disse trer i kraft 18.november 2018.

Etiske retningslinjer

Vedtektsutvalget og sentralstyret har sett det nødvendig å revidere Mental Helses etiske retningslinjer. De foreslåtte retningslinjene tar utgangspunkt i FFOs etiske retningslinjer.

Ett av punktene som ble viet oppmerksomhet var sosiale medier.

De som representerer Mental Helse oppfordres til å delta i sosiale medier, ikke minst for å bidra til å fremme organisasjonens saker og synspunkter på en positiv måte.

De som representerer Mental Helse skal vise aktsomhet når de bruker sosiale medier.

Synspunkter og ytringer kan oppfattes som synonymt med Mental Helse, og alle oppfordres til å vise samme varsomhet, omtanke og dømmekraft på sosiale medier som det er naturlig å gjøre i andre sammenhenger.

Punkt 3.3 Alkohol, ble endret til Alkohol og illegale rusmidler.

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt: Alkohol skal ikke dekkes av Mental Helse på møter og arrangementer.

Rus

Følgende forslag ble vedtatt: Man skal være forsiktig i omgang med rusmidler og ikke være påvirket i arbeidet eller under utøvelse av tillitsverv i Mental Helse. Det skal tas hensyn til kolleger.

Samfunnspolitisk program og strategi

Her ble følgende tilleggsforslag vedtatt:

Linje 75 slettes og erstattes med: At det sikres brukerrepresentasjon på alle områder og nivåer i forvaltningen.

Avsnittet om kvalitet

Følgende ble vedtatt: Linje 108: Kvalitet innebærer at det er kapasitet nok i helsetjenesten.

Nytt kulepunkt, linje 109: At man har lik helsehjelp uansett hvor i landet man bor.

Tvang

Alt som står under Tvang til og med linje 158. Godkjent

Nytt kulepunkt ble vedtatt: Mental Helse vil opprette egne fora for våre medlemmer i kontrollkommisjoner, både ved bruk av samlinger, nettfora og mentorordning.

Barndom og ungdomstid

Tekst godkjennes t.o.m linje 184 

Følgende forslag ble vedtatt: Linje 185: … Må oppfølging av pårørende eller andre nærstående personer inkluderes i planen.

Nye kulepunkt linje 211:

Mulighet til å ta kontakt med helsesøstre hver dag.

Tilrettelegge for mulighet for samtaler med spesialisthelsetjenesten på skolen.

Eldre og psykisk helse

Følgende forslag ble vedtatt: Linje 251 nytt avsnitt: Ingen skal avvises av psykisk helsevern på grunn av alder.

Menneskerettighetene

Følgende ble vedtatt: Ny linje 294: Mental Helse vil arbeide for å gjøre FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne bedre kjent i samfunnet.

Flere saker fra Mental Helse