23. jun 2021 Mental Helse

Verdensdagen 2021: Livet under og etter en pandemi

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp!

21 verdensdagen kampanjebilde2021 1536x864
FØLG OPP: I 2019 oppfordret kampanjen til “Gi tid” og i 2020 til “Spør mer”. I år ønsker vi å videreføre disse to temaene til en aktiv handling, ved at vi følger opp oss selv eller hverandre i en tid under og etter pandemien.

Mange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet. En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viste at flere sliter med ensomhet og psykiske plager, og at unge og aleneboende sliter mest. Den psykiske belastningen har vært størst i områder med langvarige smitteverntiltak, og våren 2021 oppga annenhver innbygger i Oslo at de er ensomme (Norsk koronamonitor), som er klart høyest i landet.
Den siste SHoT-undersøkelsen fra april, viser at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien, og at kvinnelige studenter har over dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige for å søke hjelp for psykiske plager. Risikoen for oppsigelse eller permittering som følge av pandemien, har vært størst for dem med lav inntekt, kort utdanning og lavinntekts familiebakgrunn (Bratsberg m.fl 2020), og innvandrere er mer utsatt enn norskfødte. Dette er kunnskap vi må ta på alvor.
«Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene. For dem må motstandskraften være bygget inn i selve omgivelsene. Resiliensen må finnes i relasjoner, i nærmiljøet og i samfunnet rundt.» (Kjøs, 2021).
I år ønsker Verdensdagen å belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets kampanje handler om livet under og etter pandemien, og oppfordrer til å følge opp familie, venner, kollegaer, naboer, fremmede og oss selv. Vi trenger alle å bli fulgt opp for å føle at vi hører til. Dette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap, som har store konsekvenser både for enkeltmennesket og for samfunnet.
Vi vet at det å bygge god psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltinger i livet. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om og få hjelp når det butter. Samtidig henger det ofte sammen med opplevelsen av nærhet til andre, som for mange har vært utfordrende i en tid med større avstand til dem vi vanligvis har rundt oss. Det gjør at vi må tenke nytt om hvordan vi følger hverandre opp.
Verdensdagen for psykisk helse har aldri vært mer aktuell. Samtidig kan vi ikke bygge god psykisk helse på én dag. Vi håper at Verdensdagen åpner noen nye dører i år, og at kampanjen kan være en inngang til å sette psykisk helse på agendaen og initiere tiltak som monner og varer. Og så håper vi de mange tusener lokale frivillige som år etter år har bidratt til å spre kunnskap, redusere stigma og bygge motstandskraft i både enkeltmennesket og omgivelsene, også ønsker å bli med på laget i år.
Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp <3

FAKTABOKS:
Om Verdensdagen for psykisk helse
• Internasjonal FN-dag, markeres i mer enn 150 land
• 10. oktober – i Norge markerer vi uke 39-42
• Norges største kampanje for psykisk folkehelse
• Koordinert av Mental Helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet

Flere saker fra Mental Helse