10. okt 2021 Mental Helse

Verdensdagen for psykisk helse - krav til påtroppende regjering

I anledning Verdensdagen for psykisk helse har Mental Helse i dag overlevert krav til den påtroppende regjeringen; opptrappingsplan for psykisk helse, rask psykisk helsehjelp i hele landet og økte midler til selvmordsforebygging er blant sakene som løftes.

Jill Arild, landsleder i Mental Helse
"Vi i Mental Helse ønsker å regjeringen dere i riktig retning", sier landsleder i Mental Helse Jill Arild.

Med makten kommer et stort ansvar og AP/SP tar over etter en regjering som har etterlatt seg store utfordringer innen psykisk helsefeltet. Vi i Mental Helse ønsker å hjelpe regjeringen i riktig retning, sier landsleder i Mental Helse Jill Arild.

Koronapandemien, som vi nå er på vei ut av, har vært tung og vanskelig for mange. Men det er ikke pandemien som er årsaken til at mange må vente lenge på behandling, at mange får avslag og for korte behandlingsforløp. Det er heller ikke pandemien som kan klandres for at for mange tar sitt liv hvert år. Pandemien har bare synliggjort krisen vi har varslet ville komme.

Blant annet blir 1 av 4 henvisninger avvist før de har fått muligheten til å bli vurdert av fagfolk. Det er en stor økning i spiseforstyrrelser blant unge. Mellom 6-700 nordmenn tar selvmord hvert år. Ventetiden hos avtalespesialister (psykologer) er over 6 måneder. I Helse Sør-Øst, er ventetiden for mange over 1 år. Dette er ikke forsvarlig, noe psykologene selv påpeker.

Vi kan spare liv og samfunnet kan spares for store kostnader med forebygging av psykiske helseutfordringer. Psykiske helseutfordringer koster samfunnet mer enn all kreftsykdom til sammen. Innen psykisk helse er det høy gevinst for den enkelte og samfunnet med forebyggende helsearbeid. Tiden er moden for at det arbeides strategisk for å få ned antall selvmord i Norge.

I tillegg må dere ta ansvar for å snu trenden hvor psykisk helsevern og det psykiske helsefeltet blir nedprioritert i budsjettene. Nå er det på tide å gjøre store ord og valgløfter til handling. Mental Helse lover å følge med og følge opp.

Dette er Mental Helses krav til den nye regjeringen:

  1. Rask psykisk helsehjelp må etableres i alle landets kommuner. Dette er et lavterskeltilbud som kan oppsøkes av personer med milde til moderate psykiske plager uten henvisning fra lege. Rask behandling til riktig tid. 6 av 10 som bruker dette tilbudet blir friske. Dette kan hindre at lettere psykiske plager kan vokse seg til mer alvorlige helseutfordringer.
  2. Opptrappingsplan for psykisk helse. Det er et enormt behov for økt kompetanse og helsearbeidere både i spesialisthelsetjenesten, men også i kommunene. I tillegg har flere tiår med nedbygging av sengeplasser bidratt til at kapasiteten er sprengt og mange opplever å ikke få fullført sine behandlingsforløp. Det må en ambisiøs plan til for å styrke helsetilbudene og nedleggingen av sengeplasser må reverseres. Det må forpliktes med øremerkede midler.
  3. Handlingsplanen for forebygging av selvmord må prioriteres og tildeles økte midler. Forrige regjerings nullvisjon kan ikke nås med et fåtall millioner og store ord. Her må det en reell innsats og handling til for å forhindre at vi mister flere i selvmord.
  4. Alle skal ha rett til første konsultasjon ved henvisning til spesialisthelsetjenesten. Nesten 1 av 4 blir avvist etter henvisning fra fastlege. Det må derfor innføres krav om at alle får rett til en første konsultasjon hvor det gjøres en grundig utredning før tjenestene får mulighet til å kunne avvise behandling.
  5. Moms på alternative tjenester må reverseres. Fra 1 januar 2021 ble alternative tjenester momsbelagt. For mange er jevnlig behandling hos alternativ behandler viktig for å kunne ha et liv i balanse. Køen inn i det offentlige behandlingsapparatet, som allerede er underdimensjonert, øker. Ved å reversere beslutningen om moms på alternative tjenester, vil regjeringen bidra til å gjøre flere tjenester tilgjengelige for de med minst inntekt i samfunnet.
  6. Bruk av tvang må reduseres og rettigheter må beskyttes. Norge er et av landene med høyest andel bruk av tvang og Mental Helse mener mye av tvangsbruken er unødvendig. Ved å øke kapasitet til pasientbehandling og styrke kompetansen til behandlere vil det være mulig å unngå situasjoner hvor tvang blir nødvendig. Tvangsbegrensningsloven og CRPD-konvensjonen må innføres.
  7. Det må satses på forebygging. Psykiske helseplager koster mer enn all kreftsykdom til sammen og det kan spares mye penger og lidelse om det satses på forebygging og tidlig innsats. Unge trenger redskap og verktøy for å kunne takle stress, kriser og vanskelige livsutfordringer. Det er også viktig for den psykiske helsen å ha noe meningsfylt å gjøre, enten det er jobb, studier eller andre aktiviteter.
  8. Mental Helses hjelpetelefon må prioriteres og styrkes for å kunne imøtekomme det økte behovet for å ha noen å snakke med. Hjelpetelefonen og våre andre svartjenester (døgnåpen chat) er et forebyggende lavterskeltilbud som redder liv. Både barn, unge, studenter, voksne og eldre benytter seg av våre tjenester igjennom chat og telefon. Vi ønsker å hjelpe alle som tar kontakt med oss, men ofte er det mange som ikke får sin henvendelse besvart fordi det er for mange som kontakter oss samtidig. Dette er personer som er svært sårbare og som trenger noen å snakke med for å få hjelp til å takle en vanskelig situasjon.

Flere saker fra Mental Helse