9. sep 2021 Mental Helse

Verdensdagen for selvmordsforebygging - 10. september

Hvert år tar over 600 mennesker livet av seg i Norge. Det tallet har vært stabilt høyt siden 70-tallet. For høyt. Bak det tallet er det mennesker. Familier. Venner. Barn. Ungdom. Vi trenger handling nå for å redde liv.

Iasp slyfe 2018 500x354

- For et år siden på denne dagen la regjeringen frem en handlingsplan for forebygging av selvmord. Vi lurer på hva regjeringen har gjort på det året? spør generalsekretær i Mental Helse Linda Berg-Heggelund.

I denne handlingsplanen står det blant annet: «Tilgangen til lavterskeltilbud innen psykisk helse, både fysiske og digitale, skal styrkes. I dag er Rask psykisk helsehjelp i 62 kommuner og bydeler. Regjeringen ønsker å spre tilbudet til langt flere kommuner.»

- I 2021 ble det satt av 12 millioner i en tilskuddsordning for rask psykisk helsehjelp som kommunene kunne søke på. I Norge er det 356 kommuner, og 62 har etablert rask psykisk helsehjelp. Og kommunene ønsker seg flere lavterskeltilbud innenfor psykisk helse. Det sier seg selv at 12 millioner ikke strekker til for å dekke behovet, understreker Berg-Heggelund.

Riksrevisjonens rapport om psykiske helsetjenester som ble lagt frem i juni 2021 var tydelig: Befolkningen får mer behandling for psykiske plager og lidelser i noen helseregioner enn i andre. Tilgangen til psykiske helsetjenester i kommunene er ulik. Mange med psykiske plager og lidelser får ikke hjelp når de trenger det.

Rask psykisk helsehjelp i hele landet

Mental Helse er klare på at vi ønsker Rask Psykisk helsehjelp i hele landet. Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud til personer over 16 år med lett eller moderat angst og/eller depresjon. Det er et lavterskeltilbud som virker. Mange med milde psykiske lidelser kan få rask avklaring og hjelp uten å belaste spesialisthelsetjenesten og uten en henvisning fra fastlege. Evalueringen av dette tiltaket viste at 6 av 10 ble friske!

Nullvisjon for selvmord – må fylles med innhold

Hele handlingsplanen for forebygging av selvmord er finansiert med 20 millioner kroner. Til sammenligning har vi brukt hundrevis av milliarder på korona-tiltak.
- Regjeringen ønsker en nullvisjon for selvmord. En visjon som vi er enige i, men den er uten innhold. Nullvisjonen må være en verdi som sørger for bedre behandling og samhandling i den psykiske helsetjenesten, både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. Nullvisjonen må fylles med konkrete tiltak og ikke minst må den finansieres, sier Berg-Heggelund videre.

En nullvisjon må være en verdi som gir et løft både i og utenfor psykisk helsevern.

Generalsekretæren poengterer at Mental Helse har mange gode tiltak og prosjekter som kan brukes for å fylle en nullvisjon med innhold. Organisasjonen driver f.eks. prosjektet YAM – et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Dette er et tilbud til ungdoms- og videregående skoler.
- Vi må starte tidlig. Unge trenger redskaper og verktøy for å håndtere stress, kriser og vanskelige livsutfordringer, sier Berg-Heggelund.

Opptrappingsplan for psykisk helse

Et annet tiltak som koster penger, men som er nødvendig er flere sengeplasser i psykiatrien. Nedbyggingen må reverseres, slik som flertallet på Stortinget vedtok nå i våres. Hva har skjedd? På 20 år er antallet sengeplasser i psykiatrien blitt halvert. Samtidig blir flere dømt til psykisk helsevern. Det presser ut andre pasienter som har behov for hjelp (kilde SSB).

Samtidig har behovet for psykisk helsehjelp økt. Helsevesenet hadde allerede før pandemien store utfordringer innen psykisk helse, og forebygging har vært nedprioritert. Psykisk helsehjelp er i dag ikke på et tilfredsstillende nivå sammenlignet med fysisk sykdom. Psykisk sykdom er nedprioritert, og Mental Helse mener at en ambisiøs opptrappingsplan må på plass for å styrke psykisk helsevern til et nivå vi kan leve med.

- Feltet psykisk helse må styrkes, både forebygging og behandling, både hos kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Vi har ingen flere å miste, avslutter generalsekretæren.

Flere saker fra Mental Helse