21. okt 2019 Psykobloggen

Dette er EMDR-terapi

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

2994 20191007132910817040

Introduksjon til EMDR

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden ble oppdaget og utviklet av den amerikanske psykologen Francine Shapiro allerede på 1980-tallet. I EMDR forstår man psykiske plager og psykisk uhelse som forårsaket av minner som ikke er tilstrekkelig bearbeidet og prosessert i hjernen. Når dette er tilfelle kan dette komme til uttrykk i form av en rekke psykiske plager, som for eksempel angst, depresjon, avhengighet, kroniske smerter, m.m.

Rasjonalet bak EMDR

Vi vet etter hvert en del om hvorfor akkurat denne metoden virker. Tidligere trodde man at den virket fordi metoden skiftevis stimulerer de to hjernehalvdelene våre, og at en slik stimulering bidrar til prosessering og bearbeiding av traumatiske minner. I dag indikerer mer og mer forskning at EMDRs effekt skjer via belastning av arbeidsminnet.

Arbeidsminnet

Hukommelsen vår kan grovt sett inndeles i to hoveddeler; langtidsminnet og korttidsminnet (sistnevnte kalles ofte arbeidsminnet). Vi vet at arbeidsminnet vårt har begrenset kapasitet til å holde på informasjon. For at vi skal huske informasjon over lenger tid, er vi avhengig av at dette overføres til langtidsminnet. Langtidsminnet har en helt annen kapasitet enn arbeidsminnet.

Konsolidering og rekonsolidering

Når minner dannes vet vi fra forskningen at minner er sårbare for påvirkning, før de «setter seg» i hukommelsen vår. Konsolidering betegner akkurat denne prosessen hvorpå et minne fester seg i hukommelsen. Spesielt de første 6 timene etter at minnet dannes har vist seg å være et tidsvindu hvor minnet er sårbar for påvirkning.

Rekonsolidering betegner den samme «settelsesprosessen», men for et minne som allerede er festet i langtidshukommelsen. Når gamle minner aktiveres, blir de på samme måte sårbare for endringer i det samme 6-timersvinduet.

Hva skjer i EMDR-terapi

EMDR utnytter kunnskapen fra rekonsolidering av minner. Som EMDR-terapeut er vi opptatt av å aktivere de ubehagelige minnene. Dette gjøres ved at du blir bedt om å hente frem det mest ubehagelige ved minnet og legge merke til hva som skjer med deg når du gjør dette. I EMDR vil terapeuten belaste arbeidsminnet ditt for å drive prosesseringen av minnet. Grunnet til at dette driver prosesseringen av det ubehagelige minnet er at arbeidsminnet har begrenset kapasitet. Når du da skal holde det ubehagelige minnet i bevisstheten samtidig som du skal følge pasientens fingre med kjappe øyebevegelser (derav navnet), vil dette kreve så mye av din mental kapasitet at noe må gi etter. Hjernen din klarer ikke å gjøre begge deler. Derfor går klarheten og emosjonaliteten av de vonde minnene ned. Etter endt terapitime sørger hjernen din for at minnet går fra arbeidsminnet til langtidsminnet – minnet rekonsolideres. Under rekonsolideringen lagres denne nye, mindre klare og følelsmessige versjonen av minnet, og det vil være lettere for deg å forholde deg til det.

Hvem kan denne metoden være til hjelp for?

EMDR ble i utgangspunktet utviklet som en metode å bearbeide og behandle traumatiske opplevelser. Det er etter hvert forskning på en lang rekke områder; angst, depresjon, rus, smerter, m.m. Dersom du har opplevd eller vært vitne til en eller flere traumatiske hendelser (plutselige dødsfall, voldtekt, omsorgssvikt, mobbing, ulykker eller katastrofer, m.m.), så viser forskningen at EMDR er både effektiv og kjapp i behandlingen av dette.

Klienter som har forsøkt kognitiv terapi uten effekt kan ofte profitere fra EMDR, som har en litt annen tilgang til psykiske plager enn kognitiv terapi. En del kan slite med at de er for «kognitivt orientert», altså at de er for mye fokusert på det som skjer i hodet, heller enn det kroppslige og det emosjonelle. Dersom dette er tilfelle for deg vil EMDR være et godt alternativ. Om du vegrer deg for å snakke i terapi er også EMDR svært velegnet for deg, da metoden i svært liten grad er «snakke-basert». EMDR kan faktisk gjennomføres helt uten at du sier noe. Dersom det du bærer på er svært tabubelagt eller skamfullt, kan det være vanskelig å verbalisere det. I EMDR er det eneste du trenger å gjøre å følge terapeutens instruksjoner, hente frem ubehaget og fokusere på hva som da skjer.

Er du usikker på hvilken behandlingsmetode som passer deg? Ta kontakt med Onlinepsykologene her.

Kyrre dyregrov

Kyrre Dyregrov

Kyrre Dyregrov er utdannet psykolog fra Universitetet i Aarhus i 2014. Kyrre jobber med behandling av psykiske plager over nett for Onlinepsykologene. I tillegg til dette er han ansatt i Rask Psykisk Helsehjelp, Psyknett-Employ og psykososialt kriseteam. Kyrre er særlig interessert i traumer og traumebehandling, og har videre utdanning i kognitiv terapi og EMDR.

Flere innlegg fra Kyrre Dyregrov

Relaterte saker