30. sep 2019 Psykobloggen

Dette er kognitiv terapi

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Kognitiv terapi er den behandlingsmetoden innenfor psykologi som er forsket mest på. Det finnes en lang rekke evidens for at den er effektiv i behandlingen av en rekke psykiske plager.

Rasjonalet bak

Kognitiv terapi kalles også kognitiv atferdsterapi. Ordet kognitiv beskriver informasjonsbearbeiding vi alle sammen bedriver. Kognitiv terapi er derfor særlig opptatt av måten vi forstår og fortolker oss selv, andre og omgivelsene rundt. Utgangspunktet for kognitiv terapi er at tanker, atferd, følelser og kroppslige fornemmelser gjensidig påvirker hverandre.

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i mønstre som tenkes å opprettholde psykiske plager. For depresjon kan dette for eksempel være negative tanker om en selv eller andre, som igjen bidrar til uhensiktsmessig atferd, som forsterker eller bekrefter de negative antakelsene. Et eksempel på dette kan være at man holder andre på avstand fordi man tenker at andre vil dømme en. Dette fører igjen til at andre trekker seg unna/avviser en, som resulterer i at man får bekreftet en opplevelse av verdiløshet eller ikke å være god nok.

Et typisk eksempel fra angstens verden er at man har uhensiktsmessig atferd i forsøk på å kontrollere eller dempe angsten (for eksempel unngåelse, søk av bekreftelse), som gjør at man ikke får sjekke ut om det man engster seg for/er redd for, faktisk er så truende eller farlig som man tenker. Et eksempel på dette kan være en person under et panikkanfall som mistolker kraftig hjertebank som et symptom på hjerteinfarkt. Personen kontrollerer pusten og holder seg i ro, for å unngå fare. Samtidig som angsten kortsiktig går ned blir denne personen forhindret fra å finne ut om denne hjertebanken faktisk var et tegn på fare, eller om det var en mistolking. Ved å «lene seg inn i angsten», og ikke kontrollere den, kan den samme personen gjøre seg nye erfaringer som korrigerer tolkingen av hjertebank som farlig.

Hva skjer i terapitimen?

I en terapitime hos en kognitiv terapeut vil du og terapeuten som regel starte med å sette en agenda for resten av timen. Her får du mulighet til å påvirke fokusområder for timen. Kognitiv terapi fremhever viktigheten av en god samarbeidsallianse mellom terapeut og klient. Målet er at klienten etter endt terapi skal lære teknikker som gjør at en kan være sin egen terapeut.
Videre vil man jobbe strukturert og fokusert. Alt etter hvilke psykiske plager man arbeider med, finnes det forskjellige modeller for hva som opprettholder plagene hos individet. Du vil lære å bli bevisst og gjenkjenne viktige mønstre i din egen atferd. Du vil også få verktøy til å håndtere situasjoner på en ny måte. Din terapeut vil hjelpe deg å reflektere rundt situasjonene, og også hjelpe deg til å inngå i mer hensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre.

Hjemmeoppgaver er en viktig del av behandlingen, og skaper en rød tråd i behandlingen. Hjemmeoppgavene vil være tilpasset deg, og tar utgangspunkt i dine behov og mål for behandlingen. Disse blir alltid sjekket ut i neste time. Jo mer systematisk du klarer å gjennomføre hjemmeoppgaven, jo bedre resultat vil du få av behandlingen. Atferdseksperimenter inngår ofte som en viktig del av behandlingen. Dette går kort fortalt ut på at du får anledning til å teste ut dine fortolkninger gjennom nye atferdsmåter. Fordi vår fortolkninger ofte er svært erfaringsbasert, vil nye erfaringer være en helt sentral måte å endre tankemønstre på.

Passer denne metoden for meg?

Kognitiv terapi er en behandlingsmetode hvor klienten er mer aktiv enn han/hun er i for eksempel EMDR. Det gjelder både i terapitimen og mellom timene. Det er derfor en fordel om du er vant til å arbeide selvstendig, og du bør ha mulighet til å arbeide mellom timene med innholdet i terapi.

Kognitiv terapi har god funnet å ha god effekt på en lang rekke psykiske plager, og kan derfor sies å passe de fleste problemstillinger.

Er du usikker på hvilken behandlingsmetode som passer deg? Ta kontakt med Onlinepsykologene her.

Kyrre dyregrov

Kyrre Dyregrov

Kyrre Dyregrov er utdannet psykolog fra Universitetet i Aarhus i 2014. Kyrre jobber med behandling av psykiske plager over nett for Onlinepsykologene. I tillegg til dette er han ansatt i Rask Psykisk Helsehjelp, Psyknett-Employ og psykososialt kriseteam. Kyrre er særlig interessert i traumer og traumebehandling, og har videre utdanning i kognitiv terapi og EMDR.

Flere innlegg fra Kyrre Dyregrov

Relaterte saker