9. sep 2019 Psykobloggen

Selvtillit, selvfølelse og selvbilde. Hva er forskjellen?

Selvtillit, selvfølelse og selvbilde er begrep som ofte brukes om hverandre, men visste du at de faktisk er ganske forskjellige?

Aaaaaaaaaaaaaaaaa

I dette innlegget skal vi kort redegjøre for de forskjellige begrepene:

Selvtillit

Selvtillit dreier seg om din vurdering av egne prestasjoner. Har du høy selvtillit tenker du generelt godt om egen evne til å mestre oppgaver du står overfor, og tenker at du presterer godt. Det motsatte gjelder ved lav selvtillit. Selvtillit står altså alltid i forhold til noe. Hvorvidt man presterer godt eller ikke, er ikke alltid avhengig av innsats. Man kan eksempelvis lese svært mye i forkant av en eksamen, men rett og slett ha en dårlig dag eller få et svært vanskelig spørsmål på eksamen. Personer som i stor grad måler sin egenverdi ut ifra egne prestasjoner, blir derfor svært sårbare for å føle på utilstrekkelighet. Deres egenverdi er ustabil og svært avhengig av påvirkning utenfra. Samtidig er det umulig alltid å prestere godt, og vi har som regel både høyere forventninger og strengere krav til oss selv enn det vi har til andre.

Selvfølelse

Selvfølelsen handler ikke om prestasjoner, men er en betingelsesløs vurdering av din egen verdi. Du kan prestere dårlig, men likevel kjenne på at du som person har en grunnleggende verdi. Du aksepterer deg for den du er, selv om du har feil og mangler – som alle andre! Selvfølelsen er erfaringsbasert – den er lært gjennom interaksjoner med mennesker som er viktige for deg, gjerne familie og venner – ofte fra tidlig alder av. Har du langt på vei blitt møtt på dine behov, blitt sett og forstått og elsket av dem du har nær, er sjansen god for at selvfølelsen din også er god. Dersom du har opplevd at de som skulle ta vare på deg, ikke har vært der for deg, er sannsynligheten større for at selvfølelsen er dårligere.

Selvbilde

Selvbilde betegner det mentale bildet vi har av oss selv, og hvordan vi tror at andre oppfatter oss. Selvbilde og selvfølelse henger sammen. Lav selvfølelse innbefatter for eksempel et negativt bilde av en selv, og lav tiltro til egne evner (lav selvtillit). En persons selvbilde består av tre elementer:

  1. Hvordan personen oppfatter seg selv
  2. Hvordan personen tror at han/hun oppfattes av andre.
  3. Hvordan personen ønsker å være.

Når en over tid ikke handler i tråd med egne overbevisninger, antagelser og ønsker, skaper dette stor avstand mellom egen oppfattelse av en selv, og den personen en ønsker å være. Dette gir som regel store utfordringer for den det gjelder, og påvirker selvfølelsen negativt. Eksempler på hva som kan få en til å agere på denne måten, kan være:

  • Frykt for å bli avvist / for å avvise andre.
  • En opplevelse av ikke å strekke til eller være god nok.
  • Frykt for å miste kontroll.

Om du kjenner deg igjen i noe av dette, og ønsker å få hjelp til lignende problemstillinger, kan du bestille time hos Onlinepsykologene, og få hjelp innen få dager.

Kyrre dyregrov

Kyrre Dyregrov

Kyrre Dyregrov er utdannet psykolog fra Universitetet i Aarhus i 2014. Kyrre jobber med behandling av psykiske plager over nett for Onlinepsykologene. I tillegg til dette er han ansatt i Rask Psykisk Helsehjelp, Psyknett-Employ og psykososialt kriseteam. Kyrre er særlig interessert i traumer og traumebehandling, og har videre utdanning i kognitiv terapi og EMDR.

Flere innlegg fra Kyrre Dyregrov

Relaterte saker