11. mar 2019 Sinn og samfunn

Ivaretar pasientenes rettssikkerhet

Alle pasienter som blir innlagt i institusjon uten eget samtykke skal få tilbud om samtale med kontrollkommisjonen.

Tema, kontrollkommisjon, s.20 21
LEGMEDLEM: Anette Meum Simensen sitter i Kontrollkommisjon 2 Østfold. (Foto: Grethe Ettung)

Anette Meum Simensen er utdannet vernepleier og psykisk helsearbeider. Hun har arbeidet innen helsesektoren siden 1989, de siste ti årene som enhetsleder for rus og psykisk helse i Ås kommune. I tillegg til arbeidet som enhetsleder har hun i vel ett år sittet i Kontrollkommisjon 2 Østfold.
- Jeg ble spurt av et medlem i Kontrollkomite 1 Østfold, om jeg kunne tenke meg å inneha dette vervet. Det kunne jeg, og etter en tid tok Fylkesmannen kontakt. Det er han som har ansvaret for å oppnevne medlemmene i kommisjonen.
Lederen av en kontrollkommisjon skal være jurist, videre skal det sitte en lege i kommisjonen samt to legmedlemmer, hvorav den ene enten selv har vært under psykisk helsevern, eller har vært nærstående til en pasient, eller har representert pasientinteresser i stilling eller verv. Simensen utgjør det andre legmedlemmet i Kontrollkommisjon 2 Østfold.

Et uavhengig overprøvingsorgan

Hver fjortende dag møtes medlemmene av Kontrollkommisjon 2 Østfold. De tar opp saker som vedrører institusjonene kommisjonen har tilsyn med. Det gjelder alle poliklinikker, distriktspsykiatrisk sentre (DPSer) og ACT-team i Østfold samt Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) på Kalnes og Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem (UPS) på Larkollen.
- Hovedoppgaven vår er å påse at ingen pasienter blir berøvet sin personlige frihet og selvbestemmelsesrett i større grad enn nødvendig i møte med psykiatrisk omsorg, konstaterer Simensen.
Kommisjonen kan avtale tid for besøk, eller de kan komme uanmeldt til institusjonene de har ansvar for.
- Vi er et uavhengig overprøvingsorgan. Det betyr at vi kan ta opp saker utover de sakene institusjonene selv fremmer. Vi kan etterspørre ytterligere informasjon, og vi kan be fagfolk komme og belyse en sak vi ønsker å få bedre innsikt i.

Klagesaker

Kommisjonen mottar også klagesaker fra pasienter og fra pårørende, og i denne typen saker har den direkte beslutningsmyndighet.
- Dersom en pasient eksempelvis klager på vedtak om tvangsinnleggelse, skal kommisjonen behandle saken så raskt som mulig, og pasienten skal få tilbud om advokat. Ved behandling av klagesaken skal alle fire medlemmene av kommisjonen være til stede i tillegg til pasienten, advokaten og behandler ved gjeldende institusjon samt pårørende dersom pasienten ønsker det. Saken drøftes, og resultatet skal legges fram for pasienten så raskt som mulig, helst dagen etter, opplyser Simensen.

Velferdsundersøkelser

Når kommisjonen er på institusjonsbesøk foretar den også velferdsundersøkelser.
- Besøket vårt er som oftest annonsert i forkant. Da snakker vi med pasientene om alt fra mattilbudet, hvilke aktiviteter som tilbys til hvilke planer de er blitt forelagt i tilknytning til behandlingen.
Simensen understreker at medlemmene av kommisjonen først og fremst skal være tilgjengelige for pasientene når de er ute på de ulike institusjonene.
- Det er pasientene vi er der for, men er det noe de fagansvarlige vil drøfte med oss, tar vi det i etterkant. Pårørende kan også ta kontakt.
- Særlig på ungdomspsykiatrisk seksjon/behandlingshjem opplever vi at ungdommen (12-18 år) kan være uenig i for eksempel en innleggelse med samtykke fra foreldrene. Vi har tilgang til journalen til personene det gjelder, noe som gjør at vi kan gi tilbakemeldinger til behandlerne dersom vi ser at de ikke har forholdt seg til retningslinjene, og vi kan påpeke mangler i vurderingene som har blitt gjort.

Direkte beslutningsmyndighet

Når kontrollkommisjonen opptrer som klageorgan og kontrollorgan, har den direkte beslutningsmyndighet i motsetning til når den utøver kontroll med pasientenes velferd.
- Finner vi at det er blitt begått lovbrudd, opphever vi tvangsvedtaket umiddelbart, selv om både pårørende og institusjonen skulle være uenig i dette. Det er et dilemma når ungdommen på den ene siden og foreldrene/institusjonen på den andre, ikke er enige. Da blir det mange og lange diskusjoner i kommisjonen.
Klager skal helst foretas skriftlig på egne skjemaer, men kan også foretas muntlig. Pasientene kan få hjelp fra personalet til å fylle ut skjemaene.
Oppslag om kommisjonen skal være tilgjengelig på alle institusjonene med bilder av kommisjonens medlemmer samt kontaktinformasjon.
- Det betyr at vi også kan få telefoner til enhver tid med spørsmål fra både pasienter, pårørende og helsepersonell.

Et krevende arbeid

På spørsmål om noe har gjort inntrykk på henne i tilknytning til arbeidet i kontrollkommisjonen, svarer Simensen:
- Det at alvorlig psykisk syke makter å delta i et klagebehandlingsmøte, den mobiliseringen av krefter som må til, er beundringsverdig. Det gjør meg ydmyk.
- Det samme gjelder pasienter innen ungdomspsykiatrien som greier å legge fram saken sin overfor fire voksne, som er fremmede for dem. Det gjør inntrykk på meg.
Hun legger til at det kan være krevende å måtte ta avgjørelser på tvers av det pasienter og også pårørende ønsker.
Når det gjelder utfordringer hun som medlem av kontrollkommisjonen kan stå overfor, trekker hun fram verdien av det å være godt informert når det gjelder klagesaker.
- Jeg er veldig redd for å miste informasjon som gjelder en klage. Det er jo veldig alvorlig å holde noen innelåst mot sin vilje. Det er viktig å vise at vi tar dem på alvor, at vi vurderer saken grundig, selv om de ikke skulle få medhold.

FAKTABOKS:

Kontrollkommisjonens hovedoppgave består i å sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, og at lovverket brukes slik det er tenkt. Det er også Kontrollkommisjonen du klager til dersom du er uenig i sykehusets vedtak om å legge deg inn mot din vilje.
Kontrollkommisjonens arbeid består i å drive tilsyn og behandle klagesaker i de psykiatriske institusjonene de har ansvar for. De snakker med pasienter som er innlagt, og informerer dem om klageretten. Klageretten er noe sykehuset har plikt til å informere pasientene om. Kontrollkommisjonen skal komme både på uanmeldte og planlagte besøk i psykiatriske avdelinger. Det er for å se til at alt går riktig for seg, og at sykehuset overholder det regelverket de er underlagt.
Kontrollkommisjonens medlemmer er underlagt regler om taushetsplikt og habilitet. De innehar vervet for fire år, men det kan forlenges med ytterligere en periode.

Flere saker fra Sinn og samfunn