8. mar 2012 Sinn og samfunn

Oslo = mangelfull brukermedvirkning

Tjenesteutviklingen innen psykisk helsefeltet i Oslo i skjer i stor grad uten brukermedvirkning, sier Christine Rosenqvist, nestleder i Mental Helse Oslo. Hun etterlyser politikere som ser hvor avgjørende brukermedvirkning er for å utvikle gode tjenester.

Oslo web size large
Det er dårlig utviklet kultur for brukermedvirkning i Oslo, erfarer Mental Helse Oslo.

- Det er flere grunner til at brukermedvirkning er utfordrende i Oslo. En av grunnene er at Oslo er i en særstilling. Byen er i norsk sammenheng unik fordi den både er et fylke og en kommune. I tillegg er kommunen, med sine 600 000 innbyggere, delt inn i 15 bydeler, alle med tilnærmet kommunestatus.  Her jobber Mental Helse Oslo frivillig, med sine 500 medlemmer som er spredt rundt i disse 15 bydelene. Seks bydeler har egne lokallag, mens fylkeslaget har kontorlokaler sentralt i bykjernen, opplyser Christine Rosenqvist, nestleder i fylkeslaget.

Christine rosenquist web medium

Flere har psykiske lidelser i Oslo

- Jeg har som tillitsvalgt vært mye rundt i andre kommuner, og ser at Oslo er i særklasse med sin storbyproblematikk.  Forekomsten av psykiske lidelser er dobbelt så hyppig i Oslo som resten av landet. Oslo skiller seg derfor ut fra landet for øvrig, og fra andre norske storbyer hvor forekomsten av psykiske plager ikke er så høy.
Slik sett burde brukerorganisasjoner innen psykisk helse – dem som vet hvor skoen trykker – hatt mye erfaringskompetanse å bidra med i planlegging, utforming og drift av et bedre tjenestetilbud i Oslo. Men Rosenqvist tegner et annet bilde:

- Det er dårlig utviklet kultur for brukermedvirkning i hovedstaden. Særlig i bydelene er det lite bevissthet om brukermedvirkning. Det er få møteplasser for formelt samarbeid mellom tjenestene og brukerorganisasjonene, derfor har vi liten innflytelse på utviklingen av tjenestene. Det er også lite bevissthet omkring nytten av robuste brukerorganisasjoner. Mellom bydelene og kommunen er det uklare ansvarsforhold når det gjelder å få til god brukermedvirkning. De som har ledelsesansvaret for praksis av dette i bydelen, tar ikke det ansvaret.
Rosenqvist etterlyser politikere som ser og forstår at brukermedvrikning er helt avgjørende for å sikre et godt tjenestetilbud.

Lovpålagt brukermedvirkning
- Politikerne bør si fra til tjenesteytere at de må ta sitt ansvar på alvor. Tjenesteytere skal invitere inn til brukerutvalg fordi brukermedvirkning er lovpålagt, og dermed ikke noe vi kan velge å se bort fra.

Rosenqvist får støtte fra Petter Dahle, faglig rådgiver i NAPHA, nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Dahle har også jobbet i 12 år i Oslo kommune, i fagstilling som leder innen de kommunale helse- og sosialtjenestene.

- Entusiasmen for brukermedvirkning blant tjenesteytere i kommunen dalte betraktelig etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse tok slutt i 2008, bekrefter han, og forklarer dette med flere omstillinger, slik at søkelyset på brukermedvirkning har blitt svakere.

Brukermedvirkning – mer sentral en noen gang

- Brukermedvirkning står likevel mer sentralt enn noen gang. Forskning og erfaring viser at tjenestene blir bedre med brukerens innflytelse. Brukermedvirkning er ikke lenger kontroversielt, problemet i Oslo er at vi trenger en holdningsendring blant tjenesteytere. Bydelene bør stille seg spørsmålet: Hva betyr det for oss å ta brukermedvirkning på alvor? Hvordan kan vi etablere et samarbeid med for eksempel Mental Helse, for å lytte til deres erfaring?
- Problemet er at brukermedvirkning er alt for dårlig forankret på systemnivå – brukermedvirkning for bedre utvikling av de psykiske helsetjenestene må bedre politisk forankres. Her er det en lang vei å gå.

- Vi må mobilisere den gamle entusiasmen på nytt, et tettere partnerskap mellom bydelene og brukerorganisasjonen er alle tjent med, sier Petter Dahle. 

Oslo kommune viser vilje

- Vi har tatt hansken fra Mental Helse Oslo, sier Ellen Kobro, spesialrådgiver innen psykisk helse i Oslo kommune.
- Vi ønsker å støtte opp slik at organisasjonen kan tilby lokallag i hver bydel. Dette vet vi krever ressurser, men det er ikke bra nok det som tilbys nå. Det som åpenbart mangler, og som Mental Helse Oslo påpeker, er bedre brukermedvirkning på systemnivå, sier Kobro.

Flere saker fra Sinn og samfunn