15. mar 2019 Sinn og samfunn

Tillit, trygghet og tid

Hendrik Albert Otten og Stanley Arnold Waldemar ved Dalane distriktspsykiatriske senter (DPS) i Egersund har jobbet spesifikt med traumebehandling i over 20 år.

Dalane dps
DET NYTTER: Stanley Arnold Waldemar og Hendrik Albert Otten ved Dalane DPS erfarer at traumebehandling nytter. Mange pasienter får et bedre liv.

- Det er tidkrevende, men det nytter. I de vanskeligste tilfellene kan behandlingen pågå over år. Barn som har vært utsatt for seksuelt misbruk, vold eller andre alvorlige overgrep kan få store skader som voksne, sier psykiater Hendrik Albert Otten (77).
Det er mange måter å definere traumer på, og mange ulike årsaker til traumer. En traumatisk erfaring kan være en kognitiv problemstilling om hvordan du tenker om verden og din sikkerhet. En dramatisk hendelse som Scandinavian Star-ulykken, hvor overlevende opplevde hvordan det er å være i livsfare, kan utvikle posttraumatisk stressyndrom (PTSD).
- Da hjelper det ikke alltid å bare prate, selv om det også er viktig, sier Otten.
PTSD har alltid eksistert, men ble ikke anerkjent før på 70-tallet da soldatene kom tilbake fra Vietnam med store plager. PSTD ble en diagnose i 1980, og først da begynte man å spørre pasientene om de hadde vært utsatt for noe som barn.
For Otten begynte det ved en tilfeldighet. En foreleser fra Nederland skulle holde et foredrag om alvorlige traumer.
- Han spurte meg om jeg kunne være tolk. Jeg synes det var så interessant, at jeg begynte på en videreutdanning innen traumebehandling i Nederland.
Begrepet traumer er ikke et entydig begrep og oppfattes over en bred skala. Slik er det med pasientene også. Alle har hver sin historie.

Stort behov

- Min interesse for traumebehandling har økt. Vi ser også at behovet er stort, sier sosionom Stanley Waldemar (74).
Waldemar og Otten ble kollegaer på 90-tallet og har siden samarbeidet om traumebehandling. En metode de ofte tar i bruk er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
- Tidligere var man mest opptatt av hvordan man kunne sette ord på det traumatiske. EMDR er en metode hvor pasienten får tosidig stimulering, for eksempel med klikkelyder, mens pasienten konsentrerer seg om en traumatisk hendelse. Hypnose og Guided Imaginary er andre metoder som kan være nyttige, forklarer Otten.
- Det man tror skjer under behandlingen med tosidig eksponering, er eksponering for det som er vondt og vanskelig. Pasienten er i virkeligheten her og nå, samtidig som han går inn i en forestilling om det som var. Distraksjonen bidrar til å hjelpe pasienten til å tåle eksponeringen av minnet, og angsten reduseres, fortsetter Waldemar.
Pasienten bruker headset og kan få ulike stimuleringer mens behandlingsøkten pågår. Det kan være lyd, berøring eller vibrasjon.
- Jeg ber pasienten konsentrere seg om en hendelse. Når angsten har minsket en del, begynner vi på nytt. Dette gjentar seg flere ganger, og angsten avtar gradvis. Til slutt sier pasienten at angsten er borte. Neste gang kan den kanskje ha steget litt igjen, sier Otten.
Tillit, trygghet og tid er en forutsetning. Først under trygge omstendigheter kan pasientene klare å sette ord på traumene.

Inn i ukjente landskap

Begge har et stort engasjement for pasientene. Til tross for høy alder, har de ikke tenkte å gi seg.
- Jeg har nysgjerrighet og interesse for dette feltet, og har en opplevelse av å få mer igjen enn jeg gir. Det er meningsfullt, sier Waldemar.
Behandlerne møtes jevnlig og drøfter metoder og kasus, og de fungerer som veiledere for hverandre.
- Det viktigste for meg er erkjennelsen av at vi ikke vet så mye. Vi observerer situasjonen, og må finne en måte. Det nytter ikke med en oppskrift, når en stadig er i ukjente landskap. Vi må tenke nytt og annerledes. Hvordan skal vi forstå akkurat denne personen, sier Otten.
Planen var en traumeavdeling ved Dalane DPS med sengeplasser, som på Modum.
I forbindelse med lederskifte ble planene kansellert.
- Det var en god idé, og vi har kompetansen. Vi er skuffet, medgir Otten.

Kontroversielt

Med mer enn 40 år i psykiatrien, har de sett store endringer på godt og vondt.
- Jeg har i alle fall sett èn positiv endring. De som kommer hit føler ikke i like stor grad på skam. Egendømmingen har avtatt, og det er ikke så tabubelagt, sier Waldemar.
Otten jobber to dager i uka ved Dalane, og får de pasientene som har det vanskeligst.
- Jeg trives. Det er interessant, også det kulturelle, og jeg lærer mye. Jeg snakker med pasienten og lytter til det andre ikke tror på.
- Jeg tror det handler om at kartet ikke stemmer overens med terrenget. Pasienten blir avfeid med at han ikke er motivert. Det er en interessant kulturell problemstilling. Hvorfor er det i enkelte tilfeller så vanskelig å se at det faktisk er slik, spør Waldemar.
- Det kan handle om en angst, ikke manglende motivasjon. Vi må vite at angsten er der, og få tak i den på en nennsom måte. Traumer er ofte forbundet med skam og stress i mange retninger.
Pasientene forteller ofte at de ikke har blitt trodd. Da er det lett å ta på seg skyld. Tror ikke omverdenen på meg, så er det meg det er noe galt med. Otten er interessert i multippel personlighetsforstyrrelse, noe det er stor motstand mot i psykiatrien i dag.
- Det er kontroversielt med multippel personlighetsforstyrrelse. Men her ved Dalane har vi åpnet opp for en forståelse for at det faktisk kan være slik. Vi har et veldig kompetent personale, slår Otten fast.
77-åringen fra Nederland er nå ansatt på timebasis, med kontrakt på ett år av gangen. Waldemar går i full stilling, men også på kontrakt.

Fakta om traumer

PSTD er en lidelse som oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste.
Type I traume kan være dramatiske og skremmende enkelthendelser som ran, trussel om drap, ulykke eller alvorlig skade.
Type II traume er alvorlig traumatisering av vedvarende karakter og/eller gjentatte hendelser, ofte i barndom og oppvekst. Når det er traumer som for eksempel er påført av voksne personer som skulle ivaretatt barnet, bruker vi begrepet relasjonstraumer. Kjennetegnene for type II traumer er gjentatt traumatisering over tid, ofte i ung alder. Eksempelvis krig, flukt, seksuelle overgrep i oppvekst, mishandling, alvorlig omsorgssvikt/tiknytningssvikt.
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ble først introdusert som diagnose i 1980 og var i stor grad basert på det man observerte av psykiske senvirkninger hos krigsveteraner. Etter hvert fant man at tilsvarende symptomer også kunne sees hos andre som har opplevd traumatiske hendelser. Kilde: www.modum-bad.no

Fakta om Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. Slike tidligere opplevelser kan dreie seg om traumer av forskjellig slag, som overgrep, ulykker eller naturkatastrofer. Behandler observerer øyebevegelser, og gir ulike former for oppmerksomhetsstimulering som lyd, lys eller berøring. En typisk EMDR behandlingstime tar mellom 60-90 minutter. Under denne delen av behandlingen, sitter terapeuten skrått overfor deg og ganske nær deg. Det er fortsatt ikke bevist hvorfor metoden virker. Men det er gjort mange studier som viser at den gjør det, og at virkningen er vedvarende.
Kilde: www.emdr.dk

Flere saker fra Sinn og samfunn