Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Colbox industri maskin lære

Alle har ansvar for arbeidsmiljøet

Både arbeidsgivere og arbeidstakere har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet lar seg utføre på en best mulig måte innenfor de økonomiske og tidsmessige rammer som finnes uten at det belaster arbeidstaker unødig.

Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: “Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.”

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Men arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal medvirke til gjennomføringen av tiltak som settes i verk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og delta i det organiserte vernearbeidet.

Men hva betyr det at arbeidsmiljøet er helsefremmende? Det handler selvsagt om at arbeidsplassene er trygge med hensyn til luft, lyd og sikkerhetstiltak slik at vi holder oss friske og ikke utsettes for fare. Vel så viktig er det at vi som jobber sammen er opptatte av lage et helsefremmende og trykt arbeidsmiljø. Rådet for psykisk helse lagde for noen år siden 10 råd for et godt arbeidsmiljø. Her er et knippe av de – og de virker fremdeles!

  • Ros og smil smitter – prøv, og du vil se at det virker
  • Bry deg om og vær hjelpsom – slik at andre føler seg sett
  • Lytt til andre og vær tydelig på det du sier
  • Unngå mobbing – alle har rett til å bli tatt på alvor
  • Vær interessert i det andre gjør – det er nyttig å lære av hverandre
  • Gi folk sjanser – det er lov å gjøre feil

Og til slutt: Ha en inkluderende tone og bruk gjerne humor!