15. feb

2023
Mental Helse Gjesdal

Årsmøte 2023

Kl. 18:0021:00 Hagestuen på Åboas

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
MENTAL HELSE Gjesdal
TID OG STED: 15. februar 2023 Hagestuen på Åboas
Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4
Sak 5: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 6: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 7: Valg
For fylkeslag:
• Valg av leder, nestleder, kasserer og minimum 2 styremedlemmer.
Blant styrets medlemmer velges en studieleder.
• Valg av varamedlemmer i nummerert rekkefølge for ett år av gangen.
• I tillegg stilles en styreplass for representant fra Mental Helse Ungdom med personlig vara, med tale- og forslagsrett. Disse velges/oppnevnes av Mental Helse Ungdom.
Styret velges normalt for to år, og det etterstrebes at omtrent halvparten av styret velges hvert år.
Valg av to vararepresentanter i nummerert rekkefølge til ledermøtet.
Hvert annet år velges det to delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til landsmøtet.
Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og varamedlem(mer) i rekkefølge etter innstilling fra valgkomitéen.
Valgkomitéen utfører sitt verv i henhold til vedtatte retningslinjer.
For lokallag:
• Valg av leder, kasserer og minimum ett styremedlem. Det er videre fritt opp til lokallagene å velge flere representanter til andre verv i lokallagsstyret.
• Styret velges normalt for 2 år, slik at omtrent halvparten av styret velges hvert år.
• Valg av delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til årsmøte i fylkeslaget dersom fylkeslaget har valgt å avvikle årsmøte ved bruk av delegater, jfr § 20.2.
• Valg av valgkomité på fortrinnsvis tre medlemmer.
• Valg av to revisorer for lokallag som ikke har skriftlig avtale med ekstern registrert eller statsautorisert revisor.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest 1. februar 2023. Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.

Styret i Mental Helse Gjesdal
17. februar 2022

Mental Helse Gjesdal

Mental Helse Gjesdal
Janne Brit Kyllingstad
Tlf. 922 23 688
E-post: gjesdal@lokalllag.mentalhelse.no

Org.nr:
994 115 944

Bankkonto:
3207.37.36411

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no

Leder:
Janne Brit Kyllingstad
Tlf. 922 23 688

Kasserer:
Anita Byrkjedal Gåsland

Styremedlem:
Anita Byrkjedal Gåsland

Styremedlem:
Sven Eirik Lindberg