30. mar

2019
Mental Helse Agder

Innkalling til konstituerende årsmøte i Mental Helse Agder

Kl. 14:0016:00 Scandic Sørlandsparken

Innkalling til konstituerende årsmøte i Mental Helse Agder

Tid: 30. mars 2019, kl. 14.
Sted: Scandic Sørlandsparken

Saksliste:
1. Konstituering av ekstraordinært årsmøte:
• Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• Fastsettelse av forretningsorden
• Valg av to protokollunderskrivere
• Valg av tellekorps

2. Åpningsbalanse: Redegjørelse for økonomi fra begge tidligere fylker, samt redegjørelse for samlet økonomi

3. Handlingsplan frem til neste ordinære årsmøte

4. Fastsettelse av honorar/godtgjørelse for styrtet

5. Budsjett

6. Delegatordning

7. Valg av styre: Valg av leder, nestleder, kasserer og minimum 2 styremedlemmer. Blant styrets medlemmer velges studieleder. Valg av varamedlemmer. I tillegg stilles en styreplass for representant fra Mental Helse Ungdom med personlig vara, med tale og forslagsrett. Disse velges/oppnevnes av Mental Helse Ungdom.

8. Valg av to vararepresentanter til ledermøte i nummerert rekkefølge.

9. Valg av valgkomite med leder, to medlemmer og varamedlem(mer) i rekkefølge etter innstilling fra valgkomiteen.

Styret i Mental Helse Aust- og Vest-Agder
Arendal, 19.03.2019

§ 20.2 i Vedtektene: For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett, samt kunne være valgbar, må kontingent for inneværende år være betalt.

Det vises til tidligere informasjon angående påmelding til festmiddagen kl. 19 med kulturelt innslag og ev. overnatting.

Påmelding til begge møtene til aust.agder@mentalhelse.no eller tlf. 98426268 snarest og innen 28.mars.

Mental Helse Agder

Mental Helse Aust- og Vest-Agder slo seg sammen til Mental Helse Agder den 30.03.2019.

Leder Mental Helse Agder:
Anne Marie Løland Jensen
Tlf. 90 20 40 21
E-post: agder@mentalhelse.no

Postadresse:
Jørgen Moes gate 1
4616 Kristiansand

Filialkontor i Arendal:
Vestregate 2
4836 Arendal

Org. nr.:
985 025 800

Kontonummer:
3000.22.19359

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf: 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder: Anne Marie Løland Jensen
Nestleder/studieleder: Elisabeth Iren Engeness Lauvrak, studielederagder@mentalhelse.no
Kasserer: Tove Johnsen
Styremedlem: Jan Olaf Narvesen
Styremedlem: Lene Narvesen

1.Vara: Vesla Eftevaag
2.Vara: Asbjørn Eftevaag