23. mar

2020
Mental Helse Agder

Årsmøte i Mental Helse Agder

Kl. 18:0021:00 Hotell Norge Lillesand

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE AGDER
TID OG STED: HOTELL NORGE LILLESAND MANDAG 23.MARS 2020 KL. 18
Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte delegater fra lokallagene.
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps
Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4 (innsendte saker)
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg – FOR fylkeslag:
• Valg av leder, nestleder, kasserer og minimum 2 styremedlemmer.
Blant styrets medlemmer velges en studieleder.
• Valg av varamedlemmer i nummerert rekkefølge for ett år av gangen.
• I tillegg stilles en styreplass for representant fra Mental Helse Ungdom med personlig vara, med tale- og forslagsrett. Disse velges/oppnevnes av Mental Helse Ungdom.
Styret velges normalt for to år, og det etterstrebes at omtrent halvparten av styret velges hvert år.
• Valg av to vararepresentanter i nummerert rekkefølge til ledermøtet.
• Hvert annet år velges det to delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til landsmøtet.
• Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og varamedlem(mer) i rekkefølge etter innstilling fra valgkomitéen. Valgkomitéen utfører sitt verv i henhold til vedtatte retningslinjer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest fire uker før møtet, dvs. 24.februar.
Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet. Årsmøtepapirer publiseres på websiden til fylkeslaget, og deles ut på selve årsmøtet
ARENDAL 10.2.20 Styret i Mental Helse Agder

Mental Helse Agder

Leder Mental Helse Agder:
Anne Marie Løland Jensen
Tlf. 90 20 40 21
E-post: agder@mentalhelse.no

Postadresse:
Jørgen Moes gate 1
4616 Kristiansand

Filialkontor i Arendal:
Vestregate 2
4836 Arendal

Org. nr.:
985 025 800

Kontonummer:
3000.22.19359

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf: 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder: Anne Marie Løland Jensen
Nestleder/studieleder: Elisabeth Iren Engeness Lauvrak, studielederagder@mentalhelse.no
Kasserer: Tove Johnsen
Styremedlem: Jan Olaf Narvesen
Styremedlem: Lene Narvesen

1.Vara: Vesla Eftevaag
2.Vara: Asbjørn Eftevaag