14. aug

2019
Mental Helse

Arendalsuka

Kl. 12:0014:00 Tyholmen Frivilligsentral, Arendal

Menneskerettighetene brytes systematisk i psykisk helsevern. Vil en ny lov sette en stopper for det?

Mental Helse inviterer til innledning og debatt om bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge i dag, spesielt sett i lys av tvangslovsutvalgets innstilling.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne har sine menneskerettigheter i behold, på lik linje med andre. Norge undertegnet konvensjonen i 2007 og den ble ratifisert i 2013.

Hvordan skal personer med psykososiale funksjonsnedsettelser sikres rett til nødvendig og likeverdig helsehjelp, uten at det samtidig gjøres inngrep i retten til frihet og personlig sikkerhet?

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser skal beholde sin rettslige handleevne og få den støtte de trenger for selv å kunne fatte beslutninger knyttet til blant annet valg av helsetjenester.

Prinsippet om ikke-diskriminering på grunnlag av en alvorlig psykisk lidelse gjennomsyrer CRPD på en måte som gjør at selve utgangspunktet, nemlig særskilte hjemler for frihetsberøvelse for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, synes å være i utakt med CRPD. Reflekterer norsk rett og praksis i stor nok grad den utviklingen som har skjedd innenfor menneskerettighetene på dette området?

Parallelt med at det er bred politisk oppslutning om at bruken av tvang i psykiatrien må ned, har den faktiske bruken av tvang innen psykisk helsevern stabilisert seg på et høyt nivå.

Vi får en innledning fra lovutvalget om arbeidet og innstillingen til utvalget, med påfølgende paneldebatt. Flere innledere og debattdeltagere annonseres fortløpende

Medvirkende:
Arnhild Lauveng, Doktorgradsstipendiat og psykologspesialist, Akershus Universitetssykehus
Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær, Høyre, Helse- og omsorgsdepartementet
Tellef Inge Mørland, Fraksjonsleder Psykisk helse, Arbeiderpartiet
Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
Oddvar Stenstrøm, Debattleder
Flere medvirkende annonseres fortløpende