Mental Helse Namsos

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
MENTAL HELSE NAMSOS
TID OG STED: OPTIMISTEN 16 MARS KL 17

Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
(Saken skal behandles av årsmøtet uavhengig av om styret skal ha honorar / godtgjørelse eller ikke)
Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg av leder, nestleder, kasserer, styremedlemmer. (Valgkomitee)
• Valg av delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til årsmøte i fylkeslaget dersom fylkeslaget har valgt å avvikle årsmøte ved bruk av delegater, jfr § 20.2.
Styret velges normalt for 2 år, slik at omtrent halvparten av styret velges hvert år.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest to uker før møtet. Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.
Dato / Sted
01.02.2023
Styret i Mental Helse Namsos

Styret

Styret er som følger.
Leder Ole Jørgen Dekkerhus
Kasserer Einar Strand Enkerud
Nestleder Kent Are Martinsen
Styremedlem Svein Anzjøn

Vara Maja Martinsen
Vara Annette S Hansen
Vara Per Haugen

Kontakt

Leder:
Ole Jørgen Dekkerhus
Olav Duunsveg 45
7800 Namsos

mob.: 997 04 725
e-post: namsos@mentalhelse.no

Org.nr.:

992 792 116
Kontonr.:
4400 07 71306

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279

Filer