Mental Helse Ryfylke

Styret

Leder:
Wenche Eikevik
Tlf. 464 70 029

Nestleder:
Jan Einar Vestersjø
Tlf. 936 09 836

Kontakt

Mental Helse Ryfylke
Leder: Wenche Eikevik
E-post: ryfylket@mentalhelse.no
Tlf. 464 70 029

Organisasjonsrådgiver:
Brita Brekke
Tlf: 940 93 662
E-post: brita@mentalhelse.no