26. feb 2020 Mental Helse Akershus

Her vedlegges Protokollen

Se ved å klikke her

PROTOKOLL 2020
Årsmøte i Mental Helse Lørenskog
17. februar 2020 kl 18:00-19:10
STED:
Mai-senteret, Lørenskog
Sak 1: Åpning / konstituering/opprop
Leder Kari Ch. Nyhus ønsket velkommen og åpnet årsmøtet
20 fremmøtte med stemmerett. Ingen fullmakter. Ett medlem gikk etter pause.
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere
Møteleder: Lene Brobakken fra Mental Helse Akershus
Sekretær: Tom Stenbæk
Protokollunderskrivere: Mona Heia og Kjerstin Bjerke
Tellekorps: Jørgen Aaserød og Sonja Klarén
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 4: Årsberetning 2019-2020
Kari Ch. Nyhus la frem årsberetningen, og det ble åpnet for kommentarer og innspill.
Ingen kommentarer
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 5: Årsregnskap 2019
Tom Stenbæk redegjorde for regnskapet til Mental Helse Lørenskog for 2019, og revisors beretning ble lagt frem. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.
Bjørg Gundersen hadde en kommentar til beløpet Kurs og seminarer, som hun syntes var høyt for ett seminar. Kassereren redegjorde for dette.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 6: Innkomne saker
Ingen innkommende saker.
Sak 7: Handlingsplan for 2020-2021
Kari Ch. Nyhus gikk gjennom handlingsplanen, og det ble åpnet for innspill og kommentarer.
Ingen kommentarer.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 8: Budsjett 2020
Tom Stenbæk la frem budsjettet. Det ble åpnet for spørsmål og innspill.
Bjørg Gundersen kom med spørsmål om hvorfor totalbudsjettet var mindre enn for 2019. Kasserer svarte med at det var brukt mye penger i 2018, og at man derfor må ha litt lavere ambisjoner for neste år.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Pause.
Sak 9: Valg
Valgkomiteen ved Bjørg Gundersen presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre, revisorer og valgkomite:
Leder Kari Ch. Nyhus, for ett år
Nestleder, studieleder, Ingrid Weflen, Gjenvalg, velges nå for ett år
Sekretær, Mona Heia, NY, for to år
Kasserer, Tom Stenbæk, Gjenvalg for ett år
Styremedlem, Laila Westerås, for ett år
Styremedlem, Jørgen Aaserød, NY, for to år
Varamedlem, Einar Strand, NY, for ett år
Varamedlem, Sonja Klarên, NY, for ett år
Revisorer, Hilde Kristiansen og Wigdis Bakkerud, Gjenvalg for ett år
Valgkomité, Kjerstin Bjerke, Steinar Torkilsrud NY, Bjørg Gundersen
Delegater til det nye fylkets Årsmøte velges i dette Årsmøte.
Ingrid Weflen informerte om at hun hadde gitt beskjed til Valgkommitéen at hun ikke tok nestlederjobben, men aksepterte å være studieleder og styremedlem.
Valgkomitéen godtok dette, slik at det ikke blir noen nestleder
Det kom forslag om at Sonja Klarén og Steinar Torkildsrud skulle bytte plass. Steinar ønsket ikke å gå inn i styret, noe møtet aksepterte.
Vedtak: Valgkomitéens innstilling med endring for Ingrid Weflen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Det nye styret blir da som valgkomitéens innstilling med denne endring:
Styremedlem og studieleder, Ingrid Weflen.
Delegater til fylkets årsmøte 1/4-20:
1. Kari Ch. Nyhus
2. Jørgen Aaserød
3. Einar Strand
Vara 1. Tom Stenbæk
Vara 2. Mona Heia.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Referent:
…………………………………………………………..
Tom Stenbæk
Protokollunderskrivere:
……………………………………………………… …………………………………………………………… Mona Heia Kjerstin Bjerke

Flere saker fra Mental Helse Akershus