Tingey injury law firm venb0ddegze unsplash (1) (1)
24. mar 2021 Mental Helse Rogaland

Årsmøte i Mental Helse Rogaland 2021

Mental Helse Rogaland inviterer til årsmøte 17. april på Scandic Forus klokka 11.00. Her finner du informasjon og sakspapirer.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE ROGALAND
TID OG STED: Scandic Forus Stavanger 17 April 2021
Kl. 11.00

Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering

 • navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
 • godkjenning av innkalling og dagsorden
 • valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
 • fastsettelse av forretningsorden
 • valg av to protokollunderskrivere
 • valg av tellekorps

Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden

Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår

Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret

Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4

Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår

Sak 8: Valg
For fylkeslag:

 • Valg av leder, nestleder, kasserer og minimum 2 styremedlemmer.
 • Blant styrets medlemmer velges en studieleder.
 • Valg av varamedlemmer i nummerert rekkefølge for ett år av gangen.
  Styret velges normalt for to år, og det etterstrebes at omtrent halvparten av styret velges hvert år.
 • Valg av to vararepresentanter i nummerert rekkefølge til ledermøtet.
 • Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og varamedlem(mer) i rekkefølge etter innstilling fra valgkomitéen.

Valgkomitéen utfører sitt verv i henhold til vedtatte retningslinjer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest fire uker før møtet. Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.

Styret i Mental Helse Rogaland

Flere saker fra Mental Helse Rogaland