Tingey injury law firm venb0ddegze unsplash (1) (2)
15. mar 2021 Mental Helse Etne og Vindafjord

Årsmøte i Etne og Vindafjord 2021

Alle medlemmer inviteres til årsmøte i Mental Helse Etne og Vindafjord 15. april kl. 18.30 på Fugl Fønix, Etne.

Innkalling til årsmøte Etne og Vindafjord Mental helse

Etne og Vindafjord Mental helse vart formelt stifta 4. februar 2009. Styret i Etne og Vindafjord Mental Helse kallar etter vedtektene inn til årsmøte

Torsdag 15.april kl. 18.30 på Fugl Fønix, Etne

Livet under og etter en pandemi er tema for årsmøtet.

Årsmøtesaker
Enkel servering
Send evt. saker til årsmøtet til solvi.lunde@hvl.no innan 1.april.

Me ber om påmelding med mail og mobilnummer innan 12.april til solvi.lunde@hvl.no / 98286853. Dette er for bestilling av mat og på grunn av koronasituasjonen.

På kort varsel kan årsmøtet bli gjennomført digitalt. Det vert då sendt ut lenke til Teams møte via mail/evt. mobil.

Alle er hjarteleg velkomen!

Saksliste til årsmøtet:
- Godkjenning innkalling
- Godkjenning saksliste
- Konstituering av årsmøtet
- Namneliste over frammøtte medlemmer
- Val av møteleiar og sekretær for møtet
- Val av to til å skrive under protokollen
- Val av evt. teljekorps

Ordinære årsmøtesaker
- Godkjenning årsmelding 2020 Etne og Vindafjord Mental helse
- Godkjenning regnskap 2020 Etne og Vindafjord Mental helse
- Fastsetting handlingsplan 2021
- Fastsetting budsjett 2021
- Evt. innkomne saker jmfr. Vedtekter Mental helse § 28-4

Val:
- Val av leiar, nestleiar, kasserar og styremedlemmer der minst ein bør vere frå Mental helse ungdom.

Styret vert valt for to år om gongen der omtrent halvparten vert valt kvart år.
- Val av valkomité med fortrinnsvis tre medlemmer
- Val av ein revisor for lokallag
- Val av to delegatar og vara til fylkesårsmøtet i Mental Helse Sør Vest

Saker til årsmøtet vert sendt innan 01.april 2021 til
Etne og Vindafjord Mental helse
v/ leiar Sølvi Eide Lunde
Bjoavegen 374
5582 Ølensvåg.
Solvi.lunde@hvl.no

På vegne av styret i Etne og Vindafjord Mental helse
Sølvi Eide Lunde, leiar

Flere saker fra Mental Helse Etne og Vindafjord