Kartbilde av Åsgård
24. jun 2021 Mental Helse Troms og Finnmark

Brukerstemmen ikke hørt i Nord-Norge

Beliggenhet for framtidige nybygg i psykisk helse og rus er av stor betydning for våre brukere og pårørende i Nord-Norge. Tomtevalget har betydning for den fremtidige pasientbehandling og dens kvalitet. I denne saken har verken pasienter eller pårørende blitt hørt. Nå ber Mental Helse Troms og Finnmark, sammen med tre andre organisasjoner, om at saken behandles på nytt. Her kan du lese uttalelsen:

Til:
Helse Nord RHF Tromsø, 3. juni 2021
v/Styret og styreleder Renate Larsen
Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF

Beliggenhet og nybygg Psykisk helse og rus UNN Tromsø –
Uttalelse fra bruker- og pårørendeorganisasjonene

Beliggenhet for framtidige nybygg i psykisk helse og rus er av stor betydning for våre brukere og pårørende i Nord-Norge. Tomtevalget har betydning for den fremtidige pasientbehandling og dens kvalitet.

Det har vært god brukermedvirkning i prosessen frem til adm. Direktør, Anita Schumacher, utformet sin innstilling til styret i UNN HF. Våre erfaringer og anbefalinger fra pasienter og pårørende har ikke blitt vektlagt i innstillingen til beslutning og UNN-styrets beslutningen om beliggenhet.

Vi ber derfor styret i Helse Nord RHF vedta å returnere styresak «UNN – arealer til psykisk helse og rusbehandling» i møtet 30. juni til UNN HF for ny behandling, og anbefale plassering av nytt bygg for rus- og psykiatribehandling på Åsgård.

Dette mener vi på bakgrunn av følgende grunnlag.

Beliggenhet i Breivika vil:
- ikke gi pasienter tilfredsstillende uhindret tilgang til rolige og skjermede arealer på bakkeplan
- forsterke eksterne stressfaktorer som trafikkstøy, store samlinger av mennesker og en bygningsmasse som skaper trengsel
- gi større tilgang på rusmidler ved nærhet til apotek og sykehushotell med alkoholservering.
- øke terskelen ved bruk av naturen på grunn av økt avstand og øke behovet for følge
- begrense muligheten for utvidelsesmuligheter for psykisk helse og rus samt somatikken
- ikke ivareta sikkerhetspsykiatrisk seksjon og dens regionale funksjon sine behov for ivaretakelse av samfunnsvern og sikkerhet for omgivelsene

Vi mener at beliggenheten på Åsgård vil ivareta disse utfordringene, med stor andel behandlingsarealer på bakkeplan, helsefremmende omgivelser og garantert tomt for sikkerhetspsykiatrien. I tillegg skaper beliggenhet på Åsgård ro og naturlige inntrykk, og gir gode muligheter for utendørs aktivisering i trygge rammer for pasienter og pårørende.

Dette veier tyngre enn samlokalisering med somatikken i Breivika. Vi vurderer det også slik at tilrettelegging for somatisk poliklinikk og lab-tjenester, i tillegg til medisinsk overvåkningsutstyr/sensorteknologi, vil styrke og ivareta den somatiske oppfølgingen ved Åsgård.

Brukerutvalget i UNN ga 12. mai 2021 følgende innspill til styret i UNN HF:
«Brukerutvalget anbefaler direktøren og Styret UNN om å stå sammen med brukere og pårørende og derfor velge Åsgård som lokasjon for nybygg psykisk helse og rus .»

Vi vil også gjøre oppmerksom på funn i «Bruker-spør-Bruker» undersøkelsen:
«Det er ønskelig å beholde sykehuset på nåværende tomt, både for å ivareta diskresjon og behov for ro. Samtlige deltakere i evalueringen uttrykte bekymring for hvordan dette skulle ivaretas dersom sykehuset blir bygd i Breivika.»

I debattinnlegg 31.05.2021 i Nordlys fra to brukere av Åsgård ønsker vi å trekke frem :
«Omgivelsene på Åsgård er som medisin for oss. Vi trenger nytt sykehus, men ikke ny beliggenhet».

I debattinnlegg 21.5.2021 i iTromsø skriver forfatter fra en pasientsståsted:

«En mulig takterrase og atrier vil aldri kunne kompensere for dagens uteområder»

I rapporten fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester (UKOM) datert 04.05.2021, vil vi fremheve følgende :
“Arkitektonisk utforming, innredning, fargebruk, lys- og lydforhold inngår i et helhetlig behandlingsmiljø. Vi trenger gode lokaler å bli friske i. Like viktig som innemiljøet, er tilgang til uteområder og beroligende omgivelser”.

I konseptprogrammet, «Lokaler for psykiatri», vektlegges forsknings og erfaringsbasert kunnskap om helsefremmende sykehusbygg. Den vanligste anbefalingen fra forskning og erfaringsbaserte retningslinjer handler om kontakt med natur, samt å planlegge sykehusbygg som tar hensyn til stressreduserende miljøfaktorer .

Første punkt i målbildet er at behandlingen ivaretar pasientenes behov, og er preget av kvalitet og trygghet for pasienter og pårørende.

Bygning og omgivelsene er en vesentlig del av behandlingen. For bruker- og pårørendeorganisasjonene er det avgjørende at beliggenhet og bygg understøtter best mulig tilbud for våre brukere og pårørende i Nord-Norge.

Etter en totalvurdering mener vi tomten på Åsgård vil gi et bygg som ivaretar muligheten for en trygg, helhetlig og kvalitetsfull behandling. Undertegnede brukerorganisasjoner fraråder å etablere nybygget i Breivika.

Vi ber om at styret og ledelsen i Helse Nord RHF vektlegger betydningen Åsgård-tomten vil ha for våre fremtidige pasienter og pårørende.

Vi anbefaler styret i Helse Nord RHF vedta å returnere styresak «UNN – arealer til psykisk helse og rusbehandling» i møtet 30. juni til UNN HF for ny behandling, og anbefale plassering av nytt bygg for psykisk helse og rusbehandling på Åsgård.

Ole-Marius Minde Johnsen /s./ Vidar Sten Hårvik /s./
Fylkesleder Daglig leder
Mental Helse Troms Marborg

Ann-Kirsti Brustad /s./ Asbjørn Larsen /s./
Leder Nestleder
LPP Troms og Finnmark RIO Norge

Kopi:
- Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
- Anita Schumacher, administrerende direktør UNN HF
- Roald Linaker, styreleder UNN HF
- Brukerutvalget UNN HF
- Karin Paulke, Stabsdirektør Helse Nord RHF
- Hilde Rolandsen, Eierdirektør Helse Nord RHF

Flere saker fra Mental Helse Troms og Finnmark