Woman 1076254 1920
25. jan 2021 Mental Helse Agder

Innkalling til årsmøte i MH Agder

Det er rare tiden, men årsmøter må til.
I år blir det på digitalt på TEAMS. Vi ender ut mer info om det etter hvert.
Link til deltakelse sendes til delegater når de er valgt

Delegatene til fylkets årsmøte velges på årsmøtene i lokallagene.
2 delegater med vara i nummerert rekkefølge fra hvert lokallag med 1-50 betalende medlemmer.
3 delegater med vara i nummeret rekkefølge for lokallag som har over 50 betalende medlemmer.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE AGDER
TID OG STED: 22.mars kl 18. i Vennesla Kino

Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte delegater fra lokallagene.
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps
Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4 (innsendte saker)
Frist for innsending av saker er 10.februar.
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg. Styret velges normalt for to år, og det etterstrebes at ca. halvparten av styret velges hvert år.
Valg av leder, nestleder, kasserer og minimum 2 styremedlemmer. Blant styrets medlemmer velges en studieleder.
Valg av varamedlemmer i nummerert rekkefølge for ett år av gangen.
Valg av to vararepresentanter i nummerert rekkefølge til ledermøtet. Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og varamedlem(mer) i rekkefølge etter innstilling fra valgkomitéen.
Delegatene til fylkets årsmøte velges på årsmøtene i lokallagene.
2 delegater med vara i nummerert rekkefølge fra hvert lokallag med 1-50 betalende medlemmer.
3 delegater med vara i nummeret rekkefølge for lokallag som har over 50 betalende medlemmer.
Øvrige medlemmer kan delta på årsmøte og vil iht. vedtektene §20.2 ha tale- og forslagsrett.
Det gjøres oppmerksom på at delegat/observatør må ha tilgang til pc som kan benyttes TEAMS-app.

Meld innen 1.mars til agder@mentalhelse.no
• Hvem som kommer som delegat fra lokallaget. Navn og e-post
• Hvem som deltar som observatør. Navn og e-post.

Kristiansand 25.januar 2021
Styret i Mental Helse Agder

Flere saker fra Mental Helse Agder