Skjermbilde 2021 01 18 kl. 09.13.03
18. jan 2021 Mental Helse Farsund og Lyngdal

Årsmøteinnkalling - 8.februar kl 1830 på Huset i Lyngdal

Innkalling til årsmøte 2021
For Mental Helse Farsund og Lyngdal 2021.
Vi holder årsmøte på huset i Lyngdal 8. februar kl 18.30.
Saksdokumenter og regnskap til årsmøte ligger på Husan Farsund, på Rådhuset i Lyngdal, vår Facebook side, Mental helse Agder facebook side og Mental helse sin side under Farsund og Lyngdals lokallag til gjennomsyn.

Saker til årsmøte må være sendt senes 2 uker før møte til leder Jorunn G Gjersdal på epost Jorunn.gjersdal@hotmail.no eller tlf. 971 76 742

Styret ber om å ta med gyldig kvittering for innbetalt medlemsavgift 2021

Velkommen til årsmøte!

Vennlig Hilsen Styret i Mental Helse Farsund og Lyngdal

SAKSLISTE

ÅRSMØTE
Mental Helse Farsund og Lyngdal 2021
Huset i Lyngdal
8 februar kl. 18.30.

Saksdokumenter til årsmøte

Innhold:
• Dagsorden
• Årsberetning
• Handlingsplan
• Regnskap
• Budsjett
• Valgkomiteens innstilling
• Vedtekter for Mental Helse, se www.mentalhelse.no
Dagsorden – Årsmøte 2021
Sak 1. Konstituering (Se §26.1)
• Navneopprop
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av dagsorden
• Valg av dirigent (møteleder)
• Valg av møtesekretær
• Valg av 2 protokoll-underskrivere som ikke er medlemmer av styret
Valg av tellekorps på 3 medlemmer

Sak 2. Årsberetning for 2020(§26.2)
Sak 3. Revidert regnskap pr 31.12.2020 (§26.2)
Sak 4. Handlingsplan for 2021(Se §26.4)
Sak 5. Innkomne forslag (Se §26.5)
Sak 6. Budsjett for 2021(Se §26.6)
Sak 7. Valg av nytt styre. I henhold til vedtektenes (Se § 26.7.)
Valg av ny valgkomité (Se §26.8)
Valg av 2 revisorer (Se §26.9)
Sak 2. Årsberetning for 2020 Mental Helse Farsund og Lyngdal
Styret har bestått av:
Jorunn Gjersdal Leder
Anita Moland Nestleder
Thore Smith Kasserer
Anne Sølvi Tønnesen Sekretær
Astrid Lindland Pedersen Styremedlem
Sven Helge Lian Styremedlem
Anne Marie Homeland Styremedlem
Aste Ballestad Styremedlem
Iwona Bore Varamedlem
Linda Renestraum Varamedlem
Rita Lian Valgkomite
Karin Jean Hellekjær Valgkomite
Erna Vindheim og Henny Vintland Strømme Revisorer

Aktiviteter i 2020:
Årsmøtet ble avholdt 17.02. 2020. på Huset i Lyngdal kl. 18.30.
Det ble gjennomført 7 styremøter i 2020. Styremøtene ble avholdt på Huset i Lyngdal.
Styre har valgt å ikke ta egenandel for mat og aktiviteter vi har pga. korona og smitte. Styret har sammen med medlemmene overhold smitte tiltak, når vi har vært samlet de gangene vi har kunne. Styret har også hatt en idelogi om at det er medlemmene vi er for og det skal være i deres interesse at de midlene vi har til rådighet skal komme de til gode.
20. januar Foredrag med Øystein Mikalsen fra Frivillighetssentralen, etter foredraget ble det servert kveldsmat, styremøte i forkant av foredraget. 30 januar Strikkekveld, med kveldsmat. Vi hadde besøk av Håkon og Jan Erik fra ROM-Agder. Planlegging av tur til Scotland som Mental Helse Farsund og Lyngdal stod for sammen med Rom Agder.
3. februar Strikkekveld, med kveldsmat. 17. februar Årsmøte på Huset i Lyngdal, 21 personer til stede med stemmerett.
2. mars Bowling-kveld med pizza i Vanse, med god oppslutning. 16. mars Styremøte og strikkekveld, med kveldsmat.
KORONA stengte ned for å fortsette aktiviteter planlagte aktiviteter.
5-7. juni Helgesamling på Åros i Søgne sammen med Mental helse Agder. Agder mental helse holdt årsmøte fredagen. Det var grilling og flotte turer i området. Samling på kvelden.
10. og 31. august var det styremøte og strikkekveld, med kveldsmat.
7. september Strikkekveld med kveldsmat
14. september Grilling på Hervoll Mølle. Agder mental helse deltok med Anne Marie Løland. God oppslutning og mye god mat som Astrid hadde kjøpt inn. Asta hadde lagt en kjempegod potetsalat. 28. september Styremøte og strikkekveld, med kveldsmat.
12. oktober Styremøte/strikkekveld/ det var kjøpt inn til akvarellmaling og flere av medlemmene prøvde seg på å male.
26. oktober Bowling-kveld med pizza på Vanse med god oppslutning.
Det var planlagt grøt fest på Langhuset den13. november som ble avlyst på grunn av Corona.
2. desember Styremøte
4-5. desember Julebord og julebyen Egersund Avlyst gr. Corona.
6. desember Julebufe med travkjøring på Sørlandets Travpark AS Avlyst gr. Corona

Gjennom året har det vært fjøshygge hos Helga og enkelte av våre medlemmer har deltatt på disse ukentlige samlingene.

Samarbeid i kommune og fylke:
• Vårt bidrag til samarbeid er å arrangere ÅPNE møter med nyttige tema, samt gå turer.
• Vi har samarbeidet med fylkeslaget.
• Iwona Bore er varamedlem i Brukerutvalget Lister og Arbeidsutvalget for Brukerkontoret ved Sykehuset i Flekkefjord.
Sven Helge Lian er med i FACT teamet

Medlemstall: Bet medlemmer i 2020 er 70.

Sak 3. Regnskap Mental Helse Farsund/Lyngdal

Resultatregnskap

Tekst Inntekter 2020 Noter Inntekter 2019

Tilskudd kr. 24.673,03 1 kr. 57.382,83
Kontingent kr. 5.820,00 kr. 8.890,00
Egenandel kr. kr. 10.300,00
Renteinntekter kr. 34,83 kr. 42,56
Sum inntekter kr. 30.527,86 kr. 76.615,39

Utgifter 2020 Utgifter 2019

Møteutgifter kr. 5.360,99 kr. 5.801,80
Reiseutgifter kr. 6.400,00 4 kr. 40.147,00
Honorarer kr. 24.000,00 2 kr. 17.000,00
Aktiviteter kr. 7.705,50 3 kr. 16.611,01
Andre utgifter kr. 343,00 kr. 1.861,00
Sum utgifter kr. 43.809,49 kr. 81.420,81

Årets resultat kr. 13.281,63 kr. 4,805,42

Balanse

01.01.2020. kr. 75.454,23 01.01.2019. kr. 80.259,65
Årets resultat kr. 13.281,63 Årets resultat kr. 4.805,42
31.12.2020. kr. 62.172,60 31.12.2019. kr. 75.454,23

Note 1. Tilskudd 2020 2019
Norsk Tipping kr. 8.420,03 kr. 24.059,83
M.H. aktiviteter kr. 11.944,00 kr. 13.109,00
Farsund Kommune kr. 1.000,00
Økonomisk støtte kr. 7.470,00
Utlodning kr. 6.786,00
Mva. refusjon kr. 4.309,00 kr. 2.958,00
M.H. Agder kr. 2.000,00
Kr. 24.673,03 kr. 57.382,83

Note 2. Honorarer
Honorar styret 2019 kr. 12.000,00
Honorar revisjon 2019 kr. 2.000,00
Honorar styret 2020 kr. 8.000,00
Honorar revisjon 2020 kr. 2.000,00
Kr. 24.000,00

Note 3. Aktiviteter
Fordeler seg på følgende: Strikkekafe, bowling, grillkveld, julebord 2019, langhuset 2019

Note 4 Reiseutgifter
Reiseutgifter 2019. kr. 40.147,00 herav kr. 22.947,00 tur til Danmark.


Sak 4. Handlingsplan for 2021
Møtevirksomhet:
• Årsmøte avholdes 08. 02.2021 på Huset i Lyngdal kl.18.30.
• Vi legger opp til at det skal være åpne møter dette året med interessante og nyttige temaer, når vi har strikkekvelder i partallsukene.
• 5. mars koser vi oss på Langhuset med god mat. Påmelding innen søndag 28. februar til Astrid, Asta eller Jorunn.
• Påskemoro på Gjersdal 27. mars påmelding til Jorunn
• Tur med overnatting en helg når det nærmer seg mai/juni, enten i samarbeid med Agder Mental Helse.
• Bowling x 2
• Strikkekvelder med enkel kveldsmat i partallsuke, de ukene vi ikke har andre aktiviteter.
• Styremøte første mandag i partallsuke hver måned fra januar til mai- september til desember.
• Jule avslutning i Egersund med julebyen og overnatting i begynnelsen av desember.
Informere på styremøtene og møtene om hva styret jobber med.
Gjøre oss synlige på kafeen på Treffpunktet og Frivilligsentralen i Farsund og Lyngdal.
Henger opp vårt halvårsprogram på Huset i Lyngdal, Treffpunkt Frivilligsentralen i Farsund og Lyngdal og andre steder som er aktuelt.
Tilby medlemmene og delta på aktuelle kurs og seminarer de gangene Agder Mental helse holder kurs eller andre paraplyorganisasjoner.
Sende nye styremedlemmer på organisasjonskurs.
Arrangere lengre turer. Medlemsverving:
Oppfordre våre medlemmer til fortsatt å verve inn nye medlemmer.
Ha «Stand» i begge kommuner for å presentere og synliggjøre Mental Helse.
Økonomi:
• Søke Farsund og Lyngdal kommune om tilskudd for inneværende år.
• Søke økonomiske midler fra frivillig organisasjoner.
• Det vil også i år være små egenandeler på kurs, seminarer og andre aktiviteter. • Vi vil i større utstrekning samarbeide med andre lag og foreninger om arrangementer og turer for på den måten å dele utgiftene.
Samarbeid:
• Utvide samarbeidet med Avd. for Psykisk Helse i begge kommuner.
• Ha «Likemenn» fra laget vårt til å være med på å betjene Brukerkontoret ved SSHF Flekkefjord (om de trenger flere til å betjene brukerkontoret).
• Samarbeid med Frivilligsentralene og lag og foreninger med tanke på Temakvelder, Fysisk aktivitet og turer. Informasjon og opplysning: • «Stand» med informasjonsmateriell.
• Markedsføre oss overfor Avd. for Psykisk Helse, dag og døgnoppholds tilbud i begge kommunene. Delta på Verdensdagen.
• Bruke vårt lag sin «hjemmeside» hos www.mentalhelse.no samt vår Facebook side mer aktivt.
• Innhente flest mulig mail adresser for å spare porto.
Sak 5. Innkomne forslag (Se §26.5)

Sak 6. BUDSJETTFORSLAG FOR MH FARSUND OG LYNGDAL 2020
INNTEKTER
Tilskudd fra Psykisk Helse Farsund og Lyngdal kr 15.000
Økonomisk støtte/Gaver kr 5.000
Andre inntekter (Norsk tipping, MVA) kr 15.000

Sum inntekter kr 35.000

UTGIFTER
Møter, fester, velferdstiltak m.m. kr 15.000
Administrasjon, kontorutgifter kr 1.000
Kjøregodtgjørelse kr 6.400
Andre utgifter / gaver kr 1.000
Honorarer kr 10.000
Sum utgifter kr 33.400

Jorunn G Gjersdal Anita Moland Thore Smith

Asta Ballestad Astrid L. Pedersen Anne Marie Homeland

Anne Sølvi Tønnesen Sven Helge Lian

Sak 7. Valg av nytt styre. I henhold til vedtektenes (Se § 26.7.)
Valg av ny valgkomité (Se §26.8)
Valg av 2 revisorer (Se §26.9)

Valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Dette er forslaget, men på vårt første styremøte foretar vi den endelige konstituering.

Leder Jorunn G Gjersdal På valg 1.år
Nestleder Sven Helge Lian På valg 2. år
Sekretær Anne Sølvi Tønnesen 1 år igjen
Kasserer Thore Smith På valg 2 år
Styremedlem Asta Ballestad 1 år igjen
Styremedlem Astrid Lindland Pedersen På valg 2 år
Styremedlem Anne Marie Homeland 1 år igjen
Varamedlem Linda Rennestraum 1 år
Varamedlem Iwona Bore 1 år
Revisorer Erna Vindheim og Henny Vintland Strømme På valg 1 år (ja)

Flere saker fra Mental Helse Farsund og Lyngdal