Årsmøtepapirer forsidebilde
4. apr 2022 Mental Helse Vestfold og Telemark

Årsmøtepapirer

FORRETNINGSORDEN

1. Møteleder leder årsmøtets saksbehandling. Møteleder har rett til å stille
forslag om ordskiftets avslutning.
2. Alle som ønsker ordet må gi tegn ved håndsopprekning.
Årsmøtedeltagerne har rett til å ta ordet inntil to ganger i samme sak.
Taletiden settes til tre minutter første gang, og til to minutter annen gang.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med hvilken sak
det gjelder og navn på forslagstilleren. Etter at det er vedtatt å sette strek,
kan det ikke fremsettes nye forslag. Forslag som ikke har forbindelse med
de saker som er oppført på dagsorden, kan ikke behandles.
4. Årsmøtet er åpent for observatører uten tale-, forslag- og stemmerett

HANDLINGSPLAN FOR MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK

For årsmøteperioden 2022 – 2023 ønsker Mental Helse Vestfold og Telemark:
• Arrangere organisasjonskurs
• Arrangere Sekretærkurs
• Arrangere Kassererkurs
• Arrangere 2 leder/nestledersamlinger
• Arrangere leder/nestlederkurs
• Arrangere konflikthåndteringskurs
• Lokallagssamlinger med temaer
• Økt fokus på brukerrepresentanter. Dette vil vi gjennom å rekruttere flere
brukerrepresentanter ved å arrangere kurset «rollen som brukerrepresentant»,
arrangere «erfaringssamlinger» for brukerrepresentanter, og få flere
brukerrepresentanter ut i råd og utvalg.
• Arrangere kurs for valgkomiteen
• Samarbeide med lokallagene. Besøke fylkets lokallag, inkludere lokallagene i
arbeidsgrupper, og sørge for god informasjonsflyt.

ÅRSBERETNING FOR MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK 2021- 2022

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer,
pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og
oppleve egenverd og mestring. Våre verdier er likeverd, åpenhet, respekt og inkludering.

Mental Helse Vestfold og Telemark hadde ca. 700 medlemmer pr. 31.12.2021.

Styret har i perioden bestått av:
Leder: Ellen Bente Holtungen
Nestleder: Christer Ugelstad
Kasserer: May Britt Kristiansen
Sekretær: Jeanette Grindbakken
Studieleder: Gustav Løvenhjelm
Styremedlem: Rune Andersen
Styremedlem: Karin Lise Borea Gabrielsen
1 vara medlem: Stig Roar Mortensen
2 vara medlem: Lin Jorunn Johansen
3 vara medlem: Hans Richard Karlsen
4 vara medlem: Fabian Martinez valgte å trekke seg etter årsmøtet, og styret har derfor fungert med kun 3 vara medlemmer.

Valgkomite:
Leder: Turid Bakken
Medlem: Britt Wenche Carlsen
Medlem: Anders Arnoldus Wage
Medlem: Alfhild Bjerkan
1. Varamedlem: Sonja Stenersen
2. Varamedlem: Heidi Maurstad

Revisor:
Revisjonsselskapet AS

Arbeidsutvalg:
Ellen Bente Holtungen, Jeanette Grindbakken, Christer Ugelstad, Rune Andersen (Hentet inn andre styremedlemmer ved behov).

Økonomi:
Mental Helse Vestfold og Telemark har en god økonomi. Mental Helse Vestfold og Telemark får i
hovedsak sine inntekter av støtte fra Helse Sørøst, andel av medlemskontingenten, grasrotmidler og
kursstøtte fra FUNKIS.
Utgiftene relaterer seg i all hovedsak til kurs, og samlinger. Se revidert årsregnskap for detaljer.

Møter:
Det er avholdt 8 styremøter i perioden. 7 av dem har vært fysiske og 1 digitalt. Vi har avholdt 2
fysiske styresamlinger i perioden. Det er behandlet 103 saker.
Arbeidsutvalget har hatt 12 fysiske møter, og 3 teams møter.

Kurs og aktiviteter:
Styremedlemmer og medlemmer har deltatt på:
FFO sin helsekonferanse (Rune, Karin Lise, Hans Richard)
• Besøk på LPP sitt pårørendesenter i Porsgrunn (Ellen Bente, Rune, Christer)
• Napha – Konferansen (Ellen Bente, Jeanette, Rune, Karin Lise, Sonja fra valgkomiteen)
• Tvangsseminar på sykehuset Vestfold (Rune, Gustav, Karin Lise, Lin Jorunn)
• Ledermøte (Ellen Bente, Gustav, Jeanette)
• Mental Helse sin helsekonferanse (Ellen Bente, Jeanette, Gustav, Karin Lise, Lin Jorunn, Sonja
og Alfhild fra valgkomiteen)
• Webinar i regi av Mental Helse, frivillighetens år (Gustav, Jeanette)
• Kontrollkommisjonen sin helsekonferanse (Ellen Bente)
• Fagdag bruk av psykisk helsevernloven (Ellen Bente)
• Årsmøtet til FFO Vestfold og Telemark (May Britt og Karin Lise)

Høringer:
• Tvangsbegrensningsloven (Ellen Bente, Ingunn Langsrud, Jørn Roger Steen)
• Sykehuset Vestfold, Uniform/ikke uniform til personalet på psykiatriske
Avdelinger (Jeanette)
• Høringskonferanse utviklingsplan, Sykehuset Vestfold (Ellen Bente)

Fylkeslaget har arrangert:
• Organisasjonskurs x 2
• Leder/nestledersamling
• Kurs i sekretæroppgaver og styrearbeid FUNKIS
• Opplæring i styreorganisering
• Kurs i vekst og personlig utvikling
• Opplæring i årsmøteforberedelser
• Opplæring i årsmøte gjennomførelse
• 2 avlyste kurs på grunn av Korona

Råd og utvalg:
Ellen Bente Holtungen:
• Kontrollkommisjonen Sykehuset Vestfold
• Brukerutvalget Sykehuset Vestfold
• E-mestringsprosjektet
• Kvalitetsutvalget ved klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset Vestfold

Gustav Løvenhjelm:
• Kontrollkommisjonen Sykehuset Vestfold, vara
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Sandefjord (Valgt av fylket)

Jeanette Grindbakken:
• Nav Midt – Telemark (Valgt av fylket)

Rune Andersen:
• Fagutvalget for personer med psykisk helse og rusproblemer, Sykehuset Telemark

Karin Lise:
• Plan for livet, Horten
• Valgkomiteen, FFO Vestfold og Telemark

Jørn Roger Steen (Skien):
• Brukerforum, Sykehuset Telemark

Ingunn Langsrud (Holmestrand):
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Holmestrand (Valgt av fylket)
NAV Vestfold og Telemark, vara

Kjetil Halvorsen (Horten):
• Kontrollkommisjonen Sykehuset Vestfold, vara

Solfrid
• Kontrollkommisjonen Sykehuset Vestfold

Mental Helse Vestfold og Telemark har hatt en god drift i 2021/2022. Vi har hatt flere kurs
og samlinger etter ønske fra lokallagene, og har representanter ute i råd og utvalg.

Sandefjord 17.02.2022
Styret

Valgkommiteens innstilling

Etter møte på Hotell Kong Karl i Sandefjord 5. til 6. februar 2022 har Valgkommiteen kommet fram til følgende:

Leder : Ellen Bente Holtungen. Ikke på valg. (1 år gjenstår)
Nestleder : Gustav Løvenhjelm Ny (2år)
Kasserer : Mai Britt Kristiansen Ikke på valg (1 år gjenstår)
Styremedlem: Rune Andersen Ikke på valg (1 år gjenstår)
Styremedlem: Jeanette Grindbakken Gjenvalg (2 år)
Styremedlem: Stig Roar Mortensen Ny (2 år)
Styremedlem: Karin Borea Gabrielsen Ikke på valg (1 år gjenstår)
1. Varmedlem: Nurhalimah Marthinsen 1 år
2. Varamedlem: Bente Eng 1 år
3. Varamedlem: Eva Walle 1 år
4. Varamedlem: Christer Ugelstad 1 år

Alle kandidater er interjuvet og har sagt ja til vervene..

Vi synes ikke det blir korrekt at vi skal nominere oss selv til dette, men vi er
villige til å stille ( Alfhild, Sonja og Turid, leder) dersom dette er ønskelig fra
fylkesstyret.
For Valgkommiteen
Turid Bakken, leder.

FORSLAGHONORAR TIL STYRET I MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK 2022/2023

Leder – 10.000
Nestleder – 9000
Studieleder – 9000
Sekretær – 9000
Kasserer – 9000
Styremedlem – 7000
Vara – 300 pr. innkalling – Inntil kr. 3000

FORSLAG TIL KANDIDATER TIL LEDERMØTET FRA MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK

1. Leder
2. Nestleder
1. Vara – Jeanette Grindbakken
2. Vara – Karin Lise Borea Gabrielsen

FORSLAG TIL DELEGATER TIL LANDSMØTET 2022 FRA MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK

Mental Helse Vestfold og Telemark foreslår følgende kandidater til landsmøtet 2022:

Leder – Skal delta
Nestleder
Sekretær
Kasserer – May Britt Kristiansen
Styremedlem – Karin Lise Borea Gabrielsen
Styremedlem – Rune Andersen
1. Vara – Stig Roar Mortensen
2. Vara – Nurhalimah Marthinsen
3. Vara – Bente Eng

Flere saker fra Mental Helse Vestfold og Telemark