9. okt 2020 Mental Helse Halden

Halden kommunes svar på pressemelding 2.sept 2020

Saksbehandler: 2020/133 – 46 Marit Skauge Johnsen Dato: 25.09.2020

Postadresse Besøksadresse 69 17 45 00 Postmottak@halden.kommune.no
Halden kommune Busterudgata 3, 1776 Halden Halden.kommune.no
Postb: 5315.05.15218 Org.nr.: 959 159 092
Mental Helse
Norway
Deres referanse:
Vår referanse: 2020/133 – 46 S aksbehandler:Marit Skauge Johnsen Dato:25.09.2020
Mental Helse -synspunkter under Covid-19 pandemien
Personer med psykiske utfordringer har samme tilgang på hjelp fra kommunen i dag som de
hadde før koronasituasjonen, men den kan ha en annen form enn tidligere. Hvilket tilbud den
enkelte får avhenger av smittesituasjonen i kommunen, nasjonale retningslinjer og den
enkeltes behov.
Eksempler på endringer er at avtaler kan foregå på kontoret eller under gåtur i stedet for ved
hjemmebesøk. Ved stor smitte i kommunen kan de foregå ved telefonsamtaler eller
videosamtaler i stedet for fysisk oppmøte. Hyppigheten har imidlertid vært den samme eller
økt sammenliknet med før koronasituasjonen. Det er også viktig å påpeke at det alltid er en
vurdering av totalsituasjonen, og pasienter som er så alvorlig syke at de ikke kan benytte seg
av alternative tilbud, vil fortsatt kunne få oppfølging ved hjemmebesøk.
Kurstilbudet vårt, med angstmestringskurs og kurs i depresjonsmestring, er foreløpig satt på
vent, men det vurderes stadig om situasjonen er slik at vi kan starte undervisning igjen.
Pasienter som har ønsket kurs får etter individuell vurdering tilbud om annen type tjeneste i
stedet.
Halden kommunes Aktivitetssenter for rus og psykisk helse har måttet legge om driften for å
ivareta smittevern på best mulig måte. Alle som er brukere av senteret, har fortsatt tilgang på
tjenester herfra og kan møte daglig på senteret og bli med på gåturer og enkelte
gruppeaktiviteter. Antall brukere som kan oppholde seg på senteret er avhengig av
smittesituasjonen i kommunen og har variert i perioden. Alternative kontaktpunkter er
telefonoppfølging eller å holde kontakten via Facebook og digitale løsninger. Streamet
trening er et eksempel på en slik aktivitet.
Det har vært jevnlige møter med spesialisthelsetjenesten for å sikre god samhandling og
overføring av pasienter mellom tjenestenivåene. Erfaringen er at samhandlingen blir ivaretatt
på samme måte som før koronasituasjonen.

Med hilsen
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
Marit Skauge Johnsen
Enhetsleder rus og psykisk helse
Enhet rus og psykisk helse

Flere saker fra Mental Helse Halden