null
5. apr 2019 Mental Helse Trondheim

Dialog med politiske parti før valget til høsten

Mental Helse Trondheim ble invitert av Arbeiderpartiet i Trondheim til et dialogmøte om viktige tema/saker til en ny periode med politisk styring i Trondheim kommune.

Sammen med 3 andre organisasjoner ga vi innspill i en dialog som varte hele kvelden. De sakene som Arbeiderpartiets gruppe ser nytten av å jobbe for framover (på bakgrunn av våre innspill) bringer med seg enkle prinsipper, som har stor betydning for innbyggerne i Trondheim.

Brukermedvirkning: For å sikre effektive og verdige tjenester som ivaretar den enkeltes behov, vil vi styrke brukermedvirkningen. Mottakere av tjenester skal få større medvirkning på tjenestene de får av kommunen.

Tjenestene: De som har behovet for hjelp skal definere hensikten med den kommunale tjenesten, og de skal være med på å utvikle tilbudet. Vi vil hjelpe mennesker til en rolle som ressursperson for andre.

Erfaringsmedarbeider: Vi vil legge til rette for at de som har erfaring med å motta en tjeneste, kan jobbe med å utføre hjelpetjenesten overfor andre.

Vi vil styrke mulighetene i arbeidslivet for utsatte grupper: Flere skal få varig tilrettelagt arbeid, det gjelder personer med restarbeidsevne eller personer med rusproblemer og psykiske lidelser. Alle skal ha mulighet til å føle seg inkludert i et arbeidsfellesskap, oppleve mestring og få bidra til fellesskapet.

Meningsfull hverdag: Mange har behov for lavterskel, tilrettelagt aktivitet en periode i livet. Frivillig, engasjerte personer møter mennesker med spesielle behov på en verdig måte. Vi ønsker å støtte frivillige organisasjoner, slik at de har lokaler til å drive sin virksomhet.

«Trondheim kommune trenger erfaringene og arbeidsevnen til hver enkelt borger, og den enkelte trenger samhandlingen med de andre»

Flere saker fra Mental Helse Trondheim