Regionrådet
Sitjande frå venstre: Anna Elise Opheim, Anna Margrethe Drægebø Moe og Torhild Ackermann. Bak frå venstre: Tonje Kristoffersen, Viktor Brustad, Gørild Hvidsten, Veronika Kjesbu, Ole-Marius Johnsen, Ruth Pedersen og Irene Sundholm. (Foto: Sølvi)
9. des 2019 Mental Helse Møre og Romsdal

Godt regionrådsmøte i dei fem nordlegaste fylka

Rådet består av leiarane og nestleiarane i fylkeslaga i helseregionane Nord og Midt-Noreg. Dersom nokon av dei faste får forfall, møter eit styremedlem. Møtet vart halde i månadsskiftet november/desember på Gardermoen.

Representantar frå Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal deltok såleis på møtet. Ei fin gruppe på ti deltakarar i tillegg til dei to organisasjonsrådgjevarane. Dagane gjekk med til informasjon, kursing og utveksling av idear og erfaringar. Det vart trekt fram utfordringar og diskutert, og vi fekk innblikk i kva dei andre fylkeslaga er opptekne av i arbeidet sitt. Elles er det kjekt å verte kjende med tillitsvalde i andre fylkeslag, slik at det er lettare å ta kontakt. Den nytilsette kommunikasjonssjefen, Kristin Bergersen, møtte og fortalde om arbeidet sitt og kva vi kan bruke henne til.

Det kan nemnast at i tillegg til vår region Midt/Nord, er det to regionar til i Mental Helse: Sør-Aust og Vest. Såleis er det er i alt tre regionråd.

Flere saker fra Mental Helse Møre og Romsdal