Matthew bennett 425573 unsplash

Eldre og psykisk helse

Mental Helse er opptatt av at Norge skal være et aldersvennlig samfunn.

Svært mange får i dag ikke oppfylt sine rettigheter til en forsvarlig behandling. Det er et stort behov for økt rettssikkerhet, bedre kvalitet og forsvarlighet i tilbudene innen psykisk helsehjelp for eldre.

Behovet for psykisk helsehjelp må identifiseres og følges opp til beste for pasienten også i de somatiske helsetjenestene.

Erfaringer har vist at eldre i liten grad har fått nok behandling på DPS-nivå, og at alderspsykiatriske tjenester trappes ned. Mange vil kunne ha god nytte av ambulante tjenester, og Mental Helse krever at dette må utvikles for å ivareta utfordringene eldre kan møte.

De kommunale tilbudene er ofte svært mangelfulle, og de kan blant annet innebære en uheldig blanding av demens og andre psykiske helseproblemer. Eldre må sikres et forsvarlig helsetilbud med god kvalitet, på lik linje med den øvrige befolkningen og ut fra sine behov.

Mental Helse vil:

  • at alle DPSer skal ha kompetanse på eldre og psykisk helse.
  • ha forpliktende samarbeid mellom kommuner og frivillige aktører.
  • at unødvendig bruk av medikamenter opphører.
  • at eldre inkluderes i tjenesteutviklingen, og på en ikke-diskriminerende måte
  • at ingen skal risikere å sitte inaktiv på institusjon eller i egen bolig.
  • at ingen skal avvises av psykisk helsevern på grunn av alder.

Mental Helses tiltak for eldre:

Føniksalliansen
Senior Arena