Joshua sortino 5581 unsplash

Kvalitet

Kvalitet i psykisk helsetjeneste preges av individuelt tilpassede tilbud og en recovery-orientert tilnærming.

Kvaliteten i psykiske helsetjenester kan ofte være vanskelig å definere og måle. Den er vanskelig å definere fordi de som har behov for tjenestene ofte har forskjellige behov, og har ulik oppfatning av hva som er god hjelp. Det er vanskelig å måle, fordi tradisjonelt sett når man måler kvalitet gjøres dette ut fra kvantitative målinger som sier lite om opplevd kvalitet.

Andre utfordringer knyttet til kvalitet i tjenestene er at organiseringen av helse- og velferdssystemet i Norge ikke legger til rette for samhandling og koordinering av tjenestene, noe som ofte vil være en forutsetning for at man skal oppleve seg godt ivaretatt og få tjenester av god kvalitet.

Økonomi, rapportering på vedtatte kvalitetsindikatorer og et nivå- og sektordelt helse- og velferdssystem bidrar til at tjenestene styres inn mot det som gir best økonomisk uttelling, og at man prioriterer ut ifra de parameterne man blir målt på.

Mennesker med psykiske helseutfordringer har ofte behov for langvarige tjenester fra flere instanser og nivåer. Det er derfor en utfordring at tjenestene ikke er organisert slik at det lønner seg å samhandle til beste for brukeren. Dette gjelder både nivådeling i helsevesenet, samt manglende samordning mellom helse-, sosial- og velferdstjenester.

Mental Helse vil:

  • at man i større grad legger opplevd kvalitet til grunn for måling av kvalitet i tjenestene.
  • at relasjonskompetanse vektlegges i fagutvikling og klinisk praksis på feltet.
  • at recovery-orientert tilnærming legges til grunn i behandling og rehabilitering av psykiske helseutfordringer.
  • at man organiserer helse-, sosial- og velferdstjenestene slik at samhandling og koordinering av tjenestene belønnes.
  • at man sikrer gode systemer for brukermedvirkning på alle nivå og i all tjenesteutvikling.
  • at kapasiteten er tilfredsstillende.
  • at man får lik helsehjelp uansett hvor man bor.