Arron choi 1600220 unsplash

Menneskerettigheter

Norge er flere ganger blitt kritisert av FN for ikke å ivareta menneskerettighetene på en god nok måte.

Menneskerettighetene fastslår enkeltmenneskes iboende rettigheter. I 2006 ble FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) vedtatt av FNs generalforsamling. Konvensjonen er rettslig bindende.
Konvensjonen skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne nyter likeverdig rett til anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Konvensjonen skal også fremme respekten for mennesker med nedsatt funksjonsevnes iboende verdighet.

Konvensjonen dekker mange områder hvor personer med nedsatt funksjonsevne opplever diskriminering, slik som tilgang til rettigheter, deltakelse i offentlig og politisk liv, rett til utdannelse, rett til deltakelse i arbeidsliv, frihet fra tortur, utnyttelse og vold samt bevegelsesfrihet.

Norge undertegnet konvensjonen i 2007 og ratifiserte den 3. juni 2013.

Ivaretakelsen av rettigheter for funksjonshemmede i henhold til konvensjonen svikter imidlertid i Norge. Konvensjonen er ikke gjennomført i norsk rett, og tilleggsprotokollen som gir individer rett til å klage til CRPD-komitéen er ikke signert eller ratifisert av Norge.

Mental Helse vil:

  • arbeide for å gjøre FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne bedre kjent i samfunnet.
  • at tilleggsprotokollen, som gir individer adgang til å klage på menneskerettighetsbrudd til CRPD-komitéen, signeres og ratifiseres av den norske stat.
  • at CRPD gjennomføres i norsk rett.