Pårørende

Pårørende, andre nærstående, slekt og venner kan være en ressurs for den enkelte bruker.
Hjelpeapparatet må få mer nødvendig kunnskap om hvordan de kan støtte familier i en vanskelig livssituasjon.

Paaroerende2 size large
  • Offentlig myndighet må ta hensyn til nettverket rundt et menneske med psykiske helseproblemer.
  • Pårørende har ofte innsikt i sykdomsbildet til brukeren og i det som følger med. De som påtar seg hjemmeomsorg for personer med psykiske helseproblemer må sikres økonomisk støtte over folketrygden.
  • Barn til foreldre som er psykisk syke er en særlig utsatt gruppe og må ha tilrettelagt informasjon og oppfølging. Familie, gode venner og naboer kan være et positivt nettverk til barn med foreldre som i faser kan fungere dårlig.
  • Når det opprettes individuell plan, må oppfølging av egen familie inkluderes i planen. Nødvendig støtte må gis, slik at den enkelte kan ta vare på familien sin.