Sam manns 358058 unsplash

Tvang

Den enkeltes selvbestemmelsesrett og frihet er helt sentrale verdier i vårt samfunn.

Bruken av tvang i psykisk helsevern i Norge ligger på et stabilt høyt nivå sammenlignet med land det er naturlig å sammenligne seg med. Helse- og omsorgdepartementet har de senere år gjentatte ganger stilt krav om riktigere og redusert bruk av tvang, uten at dette har gitt ønsket effekt.

Mental Helse mener at all behandling i spesialisthelsetjenesten skal lovfestes i Lov om spesialisthelsetjenester og Lov om pasientrettigheter, og all lovgivning innen helse- og sosialtjenesten må samles i en felles lov med likelydende krav til vedtak og gjennomføring av tvangsbestemmelser, En samlet lovgivning bør primært siktes inn på å avklare forutsetningene for hvordan tvang kan unngås.

Mental Helse mener videre at vurdering av behov for tvang er for ensidig knyttet til vurdering av pasientens tilstand. En vellykket nedgang i bruk av tvang på mange ulike områder krever en omfattende oppbygging av ferdigheter i konfliktforebyggende og konfliktdempende adferd hos utøverne i hjelpetjenestene. Bruk av tvang kan svekke tilliten til hjelperne, skape vansker for å bygge gode relasjoner og kan gjennom traumatisering gi dårligere grunnlag for bedringsprosessen.

Mental Helse vil:

 • at innsatsen økes med tanke på å identifisere og formidle kunnskap som bidrar til reduksjon i tvangsbruk.
 • ha tydeligere krav til hvordan institusjoner og personell skal være forpliktet til å arbeide for å hindre at behov for bruk av tvang oppstår.
 • at bruk av vedtak om tvang uten døgn opphører i de tilfeller hvor slike vedtak utelukkende har tvangsmedisinering som hensikt.
 • at vedtak om tvang uten døgn ikke benyttes i de tilfeller hvor tilstrekkelig oppfølging av pasienten, og et godt nok tilpasset behandlingstilbud, vil kunne bidra til å oppnå ønsket resultat.
 • at alle behandlingsinstitusjoner i større grad pålegges å arbeide aktivt for redusert bruk av mekaniske tvangsmidler. Herunder at aggresjonsforebyggende og aggresjonsdempende adferd vektlegges i opplæring av personell som har rett til å utøve makt.
 • at når gjennomføring av tvangstiltak er nødvendig, kvalitetssikres og gjøres det på en så human og lite intervenerende måte som mulig.
 • at transport av mennesker med psykiske helseutfordringer foretas av kvalifisert helsepersonell i egnede kjøretøy.
 • ha bedre formidling av rettigheter og klagemuligheter til brukere som utsettes for tvang.
 • at Helsedirektoratet skal sørge for økt kvalitetssikring av kompetanse hos medlemmer av kontrollkommisjonene.
 • at problemstillinger knyttet til skjult tvang settes tydeligere på dagsorden.
 • ha flere tilbud om medisinfri behandling, herunder at bruker- og pårørendekunnskap blir en reell del av kunnskapsbasert praksis. I tillegg jobbe aktivt for at det blir etablert flere egne medisinfrie enheter.
 • opprette egne fora for våre medlemmer i Kontrollkommisjoner, både via samlinger, nettfora og mentorordning.