Tvang

Mental Helse er i prinsippet imot bruk av tvang.
Det bør bli samme praksis tilknyttet det å hente pasienter med psykiske helseproblemer som innenfor helsetjenesten for øvrig.

Tvang size large
  • Vi vil arbeide for at tvang og makt bare kan benyttes unntaksvis, og når det foreligger et enkeltvedtak som registreres og kan overprøves.
  • Politi skal bare brukes i de tilfeller hvor folk blir vurdert som farlige, og fortrinnsvis komme sivilt. Det skal alltid følge med helsepersonell.
  • Det er viktig at det settes søkelys på bruken av skjult tvang. Trusselen om sanksjoner rettet mot pasienter som motsetter seg behandlers anbefaling er noe det til stadighet rapporteres om. Endringer i holdninger og behandlingskulturer er vesentlig for å møte dette problemet.