Liv kan gå tapt – vi har ingen å miste.

På Mental Helse Troms og Finnmark sitt årsmøte 13. april var temperaturen høy og engasjementet stort når årsmøtet debatterte nedleggelse av døgnplasser ved flere DPSene i Helse Nord

Mental Helse Troms og Finnmark sier et klart og tydelig NEI til nedleggelse av døgnplasser på DPSene, og advarer mot konsekvensene dette kan få.

Liv kan i ytterste konsekvens gå tapt.

Merethe Saga Lønnum, fylkesleder, Mental Helse Troms og Finnmark

Merethe Saga Lønnum er bekymret for helsetilbudet til befolkningen i Nord-Norge, dersom flere DPSer legger ned døgnavdelingene sine.

Fylkesårsmøtet i Mental Helse Troms og Finnmark vedtok følgende resolusjon:

Liv kan gå tapt, vi har ingen å miste.

Vi viser til overordnet mål i opptrappingsplan som regjeringen la frem i juni 2023. Flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og de som har behov for psykisk helsehjelp skal få god og lett tilgjengelig hjelp.

Mental helse Troms og Finnmark ser viktigheten av å bevare døgnenhetene i på DPS i Helse Nord slik det fremstår i dag, med antall døgnplasser og brukerstyrte senger.

Det økonomiske ansvaret skal ikke ligge på kommunenivå.

Døgnenheten gir trygghet, nærhet og et fremtidsrettet tilbud.

Vi vil bevare lokal tilhørighet med ressurser og kompetanse.

Et samspill mellom profesjonell hjelp, pasient, pårørende og nære relasjoner, er viktig for et menneske som er i en akutt fase. Nærhet til lokalmiljøet er en viktig faktor for at du som menneske skal kunne komme tilbake til hverdagen og oppleve mestring, inkludering og likeverd.

Relevante linker:

Opptrappingsplan for psykisk helse: – Gode tiltak, men det trengs flere spesialister (legeforeningen.no)

Meld. St. 23 (2022–2023) – regjeringen.no

Meld. St. 23 (2022–2023) – regjeringen.no