Åpenhetserklæring

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Herunder virkningen av internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, slik som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Loven omhandler virksomheters åpenhet om arbeid knyttet til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheter som omfattes av loven skal:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og håndtere risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.
  • Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene, inkludert informere om faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til virksomheten, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samt hvilke tiltak som er implementert for å stanse eller begrense disse konsekvensene.
  • Følge opp og svare ut forespørsler om informasjon knyttet til hvordan virksomheten jobber med tematikken.

Mental Helse gjennomførte høsten 2023 en aktsomhetsvurdering etter kravene i åpenhetsloven. I vurderingene deltok ansatte med innsikt i egen virksomhet og leverandørkjeder. Aktsomhetsvurderingen ble gjort for alle virksomheter/avdelinger under samme organisasjonsnummer.

Redegjørelsen for arbeidet med aktsomhetsvurderinger for Mental Helse vil årlig publiseres i henhold til kravene i åpenhetsloven.

Mental Helse sentralstyret har delegert ansvaret for- og oppfølging av planer av arbeidet med åpenhetsloven til administrasjonen.

Fullstendig erklæring:

For spørsmål knyttet til Mental Helse om arbeid med åpenhetsloven, ta kontakt med:

Kjersti Storhaug