Likestillings-redegjørelse

Kvinneandelen i medlemsmassen på 67%, og i det valgte sentralstyret er den på 44,4 prosent. I ansattgruppen er kjønnsfordelingen 72 prosent kvinner og 28 prosent menn. Dette varierer innen de ulike avdelinger og tjenester.

I sentraladministrasjonen er det ansatt 58,33 prosent kvinner og 41,67 prosent menn. I toppledergruppen er 2 av 6 menn og en ikke-binær, som gir en kvinneandel på 50 prosent. Ved ansettelser blir kvinner og menn behandlet likt med riktig kompetanse og personlig egnethet som hovedkriterier for valg av nyansatt.
Ved lønnsfastsettelse følges tabeller etter gjeldende tariff forhandlinger. Vår lønnsfastsettelse oppfattes som kjønnsnøytral. Det er kun ved våre svartjenester som er åpen hele døgnet og året hvor vi har deltidsansatte.

Planlegging av personalbehov er viktig i en aktiv personalpolitikk. Målet er til enhver tid å ha en riktig kvantitativ og kvalitativ personalsammensetning innenfor den økonomiske rammen organisasjonen disponerer. Alle stillinger skal kunne innehas av alle kjønn, uavhengig av alder, seksuell legning og religiøs og kulturell bakgrunn.
Ved Mental Helses svartjenester bestreber vi oss på at alle ansatte i turnus skal ha fast stilling i den stillingsbrøken som passer den enkelte best. Ved svartjenestene har vi et overordnet mål om at alle ansatte skal ha en stilling og turnus som man kan leve av og med. Det fører til at vi ved endringer ved driften eller individuelle behov, så skal mulighetene for tilrettelegging (også øke stilling ved ufrivillig deltid) alltid undersøkes. Vi klarer heldigvis å imøtekomme de fleste ønskene/behovene som meldes inn. Stillinger i Mental Helse skal i størst mulig grad være hele stillinger.
Ved svartjenestene er det 75 ansatte på 38.8 årsverk, hvorav 59 er kvinner og 16 menn.


Mental Helses likestillingsarbeid er forankret i organisasjonens ulike strategier, verktøy og retningslinjer. I Mental Helses strategi 2023-24 som ble vedtatt på landsmøtet 2022 er det et tydelig mål at «Mental Helse skal være en organisasjon for alle». Videre står det at Mental Helse skal bygge en organisasjon som skaper rom for alle, uansett legning, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Vi skal gjøre mangfold og inkludering til en del av organisasjons- og frivillig-opplæringen og vi skal jobbe med rekruttering for å skape økt mangfold i organisasjonen. Ikke minst skal organisasjonen øke den flerkulturelle kompetansen innad i organisasjonen for å ivareta medlemmene.


Støttetall:
Sentralstyret: (kvinner 4, menn 5) 44,4% kvinner
(med vara; kvinner 4, menn 9) 33,33% kvinner

Ansatte 24 stk. i Oslo
Menn: 10 (41,57 %)

Ansatte 75 stk ved svartjenestene
Menn: 16 (12%)
Kvinner: 59 (44,25%)

Oslo, 01.04.2004